Up
 
 

Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Szczecinie powołany do Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Witold Kępa, Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Szczecinie został powołany w skład Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego. Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski powierzył przedstawicielowi URE funkcję zastępcy przewodniczącego.

Wojewódzka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego jest organem opiniodawczym i doradczym Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w woj. zachodniopomorskim oraz działań usprawniających przepływ informacji i proces podejmowania decyzji strategicznych, niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego w województwie.

Rada powołana została w celu stworzenia warunków do efektywnego współdziałania wszystkich służb publicznych oraz spółek prywatnych i państwowych na rzecz zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii energetycznej. W przypadku ewentualnego wystąpienia takiej awarii zadaniem Rady będzie minimalizowanie jej skutków.

Do głównych zadań Rady należy:
−        nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń wynikających z raportu Zespołu do spraw Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej w aglomeracji szczecińskiej i części województwa zachodniopomorskiego,
−        uczestniczenie w procesie tworzenia oraz wdrażania strategii bezpieczeństwa energetycznego w woj. zachodniopomorskim, z uwzględnieniem polityki energetycznej państwa,
−        wspieranie działań samorządu województwa w zakresie tworzenia projektów planów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło,
−        monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego na terenie woj. zachodniopomorskiego,
−        monitorowanie realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
−        inicjowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem energetyki na terenie woj. zachodniopomorskiego, a także działań wspierających rozwój energetyki odnawialnej na tym obszarze, a w szczególności energetyki wiatrowej oraz wykorzystania biomasy i biogazów w ciepłownictwie i elektroenergetyce.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.11.2008
Tagi: