Up
 
 

Prezes URE wzywa Vattenfall Distribiution Poland S.A. do złożenia wyjaśnień

Przedsiębiorstwo KARBONIA PL poinformowało Prezesa URE o utrudnieniach ze strony dystrybutora w zmianie sprzedawcy.

 

Dotychczas przedsiębiorstwo KARBONIA kupowało energię elektryczną od Vattenfall Sales Poland S.A. Od stycznia 2009 roku KARBONIA chciała zmienić sprzedawcę na spółkę KOPEX S.A. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Vattenfall Distribiution Poland S.A. (VDP SA) otrzymałzgłoszenie nowej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy KARBONIĄ a spółką KOPEX. Zgłoszenie zostało dokonane przez KOPEX S.A. w dniu 8 grudnia 2008 r. Jednocześnie z pism przedstawionych Prezesowi URE wynika, że Vattenfall Sales Poland S.A. zaprzecza rozwiązaniu dotychczasowej umowy sprzedaży z KARBONIĄ.

 Niepokój Regulatora budzi to, na jakiej podstawie VDP SA, przyjął, że dotychczasowa umowa sprzedaży zawarta pomiędzy przedsiębiorstwami KARBONIA a Vattenfall Sales Poland S.A. – podmiotem z tej samej, pionowo zintegrowanej grupy co dystrybutor - nie została rozwiązana i powinna być realizowana po 1 stycznia 2009 r.
 
Przedsiębiorstwa KARBONIA oraz KOPEX zwróciły się do Prezesa URE o zajęcie stanowiska w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez VDP S.A. Zgodnie z zapisami pkt. B.3.5. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi VDP SA zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją z dnia 23 lipca 2008 r., odmowę zakończenia dotychczasowej umowy sprzedaży dopuszcza się jedynie w przypadku braku wypowiedzenia tej umowy ze strony odbiorcy lub podmiotu przez niego upoważnionego.
 
Jak podkreśla Mariusz Swora, Prezes URE w demokratycznym państwie prawnym jakim jest Rzeczpospolita Polska obywatelom i przedsiębiorcom przysługują prawa uregulowane w ustawach. Jednym z nich jest prawo do zmiany sprzedawcy wynikające z art. 4j ustawy Prawo energetyczne. Realizacja tego prawa ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia rozwoju zliberalizowanego rynku energii elektrycznej. Prezes URE podejmuje działania mające na celu propagowanie prawa wyboru sprzedawcy, interweniuje też w sytuacji, gdy istnieją przesłanki do postawienia tezy, że prawo to jest naruszane.
 

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.12.2008
Tagi: