Up
 
 

Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Lublinie powołany do Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Tomasz Adamczyk, Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Lublinie został powołany przez Wojewodę Lubelskiego do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego.

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Wojewody Lubelskiego. Tworząc warunki dla efektywnego współdziałania wszystkich służb publicznych i przedsiębiorstw, w tym dla usprawnienia przepływu informacji oraz procesu podejmowania decyzji strategicznych, Rada działać będzie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego województwa.

 
Do głównych zadań Rady należy:

- uczestniczenie w procesie tworzenia oraz wdrażania strategii bezpieczeństwa energetycznego w województwie lubelskim, z uwzględnieniem polityki energetycznej państwa,

- wspieranie działań samorządów w zakresie tworzenia projektów planów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło,

- monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego na terenie województwa lubelskiego oraz realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,

- inicjowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem energetyki na terenie województwa lubelskiego, a także działań wspierających rozwój energetyki odnawialnej na terenie Lubelszczyzny, wdrażanie technologii zmniejszających emisje dwutlenku węgla do atmosfery oraz wykorzystujących biomasę i biogazy w ciepłownictwie i elektroenergetyce,

- nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń wynikających z raportów zespołów i komisji powoływanych do badania przyczyn i skutków ewentualnych katastrof energetycznych, które mogą wystąpić na terenie województwa lubelskiego.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.12.2008
Tagi: