Up
 
 

Racjonalne gospodarowanie zapasami i zarządzanie przepływami gazu ziemnego w Polsce

W środę, 7 stycznia weszło w życie przyjęte dzień wcześniej przez Radę Ministrów Rozporządzenie dające możliwość wprowadzenia w razie konieczności czasowych ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych dużych odbiorców przemysłowych.

Ewentualne ograniczenia nie obejmą gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw i innych podmiotów, których zużycie gazu nie przekracza 417 m3 na godzinę. Rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu umożliwią racjonale gospodarowanie zapasami gazu ziemnego i zarządzanie przepływami gazu w Polsce.

Plany Wprowadzania Ograniczeń są zatwierdzane dla operatora systemu przesyłowego (OSP) i 6 operatorów systemów dystrybucyjnych przez Prezesa URE corocznie. Na wymienionych przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek aktualizowania Planów i przedkładania ich Prezesowi URE do 15 listopada każdego roku. Plany Wprowadzania Ograniczeń są publikowane na stronach internetowych przedsiębiorstw.

Ograniczenia w poborze gazu są realizowane stosowanie do komunikatów OSP o obowiązujących stopniach zasilania (od 2 do 10). Komunikaty te będą ogłaszane przez Program I Polskiego Radia ok. godz. 8.00 i godz. 20.00 oraz na stronach internetowych Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System.

Zadaniem Prezesa URE, w sytuacji gdy dojdzie do wprowadzenia czasowych ograniczeń w poborze gazu, będzie kontrola wykonania rozporządzenia. W razie stwierdzenia naruszeń postanowień tego rozporządzenia - na podstawie art. 63 i 64 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa – Regulator może nałożyć kary pieniężne na przedsiębiorstwa, które nie podporządkowały się obowiązującym normom.

Ograniczenia w poborze gazu ziemnego wprowadzono w Polsce w 1999 r. i 2006 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 08.01.2009
Tagi: