Up
 
 

Prezes URE pomaga odbiorcom przemysłowym w walce o niższe ceny

Podwyżki cen prądu sięgające nawet 60% i związana z nimi konieczność ograniczenia produkcji, zwolnień lub przeniesienia działalności skłoniły przedsiębiorców, którzy łącznie zatrudniają ponad 100 tysięcy osób, do szukania pomocy u Prezesa URE.

We wtorek 21 stycznia Mariusz Swora, Prezes URE, spotkał się z przedsiębiorcami, którzy alarmują Regulatora o trudnej sytuacji rynkowej w związku ze skokowym wzrostem cen energii elektrycznej. Odbiorcy ci - reprezentujący hutnictwo (stal, piece łukowe), papiernictwo (produkcja papieru i opakowań, papiery higieniczne), przemysł chemiczny, przemysł drzewny (przetwórstwo drewna, produkcja płyt pilśniowych), hutnictwo stalowe, zakłady górniczo – hutnicze, górnictwo węgla kamiennego, górnictwo i hutnictwo cynku, produkcję materiałów ogniotrwałych - przedstawili problemy w kształtowaniu warunków zaopatrzenia w energię elektryczną.

Kryzysowe ceny

Podwyżki cen energii w roku 2009 wynoszą średnio ponad 43%. Żądania energetyków są niejednokrotnie większe i sięgają aż 62%. Zważywszy, że ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wzrosły dość znacznie już w 2008 r., sumaryczny wzrost cen za okres od 2008 do 2009 może sięgnąć 70%. W niektórych przypadkach ceny ulegają nawet podwojeniu.

Odbiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu z Prezesem URE zużywają blisko 10% energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym. Dla połowy tych odbiorców energia elektryczna stanowi ponad 20% kosztów prowadzonej działalności. Tak drastyczne podwyżki cen energii spowodują – ich zdaniem - ogromny wzrost kosztów produkcji. W tej sytuacji firmy mogą być zmuszone, by podnieść ceny swoich produktów. W tym samym czasie, z uwagi na postępujący regres gospodarczy, ceny produktów wytwarzanych przez te przedsiębiorstwa spadają na rynkach światowych. W skrajnych przypadkach, przychody uzyskiwane z produkcji podstawowej nie wystarczają na pokrycie kosztów zaopatrzenia w nośniki energii. W takiej sytuacji ponad 60% przedsiębiorstw zamierza ograniczyć produkcję, prawie połowa przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia. Niektórzy właściciele podejmują również decyzje o zamknięciu nierentownej działalności bądź przeniesieniu jej do innego kraju.

Część przedsiębiorców myśli o zmianie sprzedawcy. Choć i to nie zawsze okazuje się rozwiązaniem. Jak wynika z informacji przedsiębiorców podejmowane przez nich próby pozyskania ofert konkurencyjnych nie przyniosły żadnych rezultatów. Dlatego, pomimo że warunki oferowane przez sprzedawców energii nie były dla nich korzystne, to prawie 70 % tych odbiorców zawarło kontrakty na cały 2009 rok. Kilku odbiorców zawarło kontrakty, w których cena energii jest przesądzona na I kwartał br. z przekonaniem, że ceny na pozostałe kwartały ulegną obniżeniu. Wszyscy ci odbiorcy podejmują próby zmniejszenia podwyżek cen i liczą na mocne wsparcie ich starań ze strony Rządu i polityków. W czasie dyskusji przedsiębiorcy zgodnie podkreślali marginalizację pozycji odbiorców na rynku po pionowej konsolidacji sektora elektroenergetyki, bezkarność elektroenergetyki naruszającej prawo o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ich bezsilność w staraniach o zmianę tego stanu.

Potrzeba działań, nie słów

Prezes URE przedstawił krótko- i długofalowe programy działań Regulatora, które mają na celu poprawę konkurencyjności na rynku energii elektrycznej co będzie skutkować poprawą sytuacji wszystkich odbiorców, także przemysłowych. Wśród działań już podjętych Swora wymienił ograniczenie przez regulatora apetytów energetyki na zaliczki z tytułu kosztów osieroconych po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych. Regulator wezwał też wszystkie grupy energetyczne do renegocjacji umów już zawartych i skalkulowania swoich oczekiwań na poziomie cen uzasadnionych. Na te wezwania odpowiedziały niektóre grupy energetyczne deklarując wolę renegocjacji już zawartych kontraktów z odbiorcami przemysłowymi. W kilku przypadkach takie renegocjacje odbyły się lub odbywają, choć proponowane obniżki odbiegają do poziomu uznawanego przez Prezesa URE za uzasadniony. Jak na razie obniżka zaoferowana przez energetykę odbiorcom przemysłowym ma marginalny charakter. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą energetyka musi podejść poważnie do problemu cen dla przemysłu, bo żądając drastycznych podwyżek podcina gałąź, na której siedzi. – podkreślił Prezes Swora.

Prezes URE poinformował także przedsiębiorców o szeregu interwencji, jakie podjął u innych organów administracji rządowej, w tym u Prezesa UOKiK, przekazując problemy z jakimi odbiorcy przemysłowi zwracali się do Regulatora. Jesteśmy zdeterminowani, aby ceny energii dla przemysłu sprowadzić do racjonalnego ekonomicznie poziomu, ale nie wszystko zależy od Prezesa URE. Problem cen dla przemysłu wymaga systemowych rozwiązań oraz współpracy z innymi organami administracji – zapewnił przedsiębiorców Mariusz Swora.

W perspektywie średnioterminowej konieczne są zmiany legislacyjne, nad którymi prace już się toczą. Oczekujemy na nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Rozwiązania tam proponowane, jak wprowadzenie obowiązku publicznego obrotu energią powinny zapewnić większą transparentność rynku. Chciałbym, żeby było więcej konkurencji i chciałbym żeby odbiorca korzystał z tej konkurencji. Do tego zmierzają wszystkie nasze działania i propozycje legislacyjne – stwierdził Mariusz Swora.

Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu przedstawił propozycje działań przedsiębiorstw mające zaradzić trudnej sytuacji w obszarze energetyki. Przedsiębiorstwa te kwestionują decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) w zakresie zgody na konsolidację pionową w energetyce. Chcą także złożyć w UOKiK skargi na nadużywanie siły rynkowej przez przedsiębiorstwa energetyczne. Chcemy być traktowani jako partnerzy, nie jako ci którzy tylko i wyłącznie przynoszą pieniądze – podkreślali przedstawiciele energochłonnego przemysłu. Zwrócili uwagę, że oprócz zmian systemowych, które są czasochłonne, przemysł potrzebuje pomocy już teraz.

Po spotkaniu urzędnicy odpowiadali na pytania przedsiębiorców podczas indywidualnych konsultacji.


W spotkaniu z Prezesem URE uczestniczyli:

 • Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
 • Grupa Złomrex
 • HOMANIT POLSKA Sp. z o.o.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A.,
 • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG)
 • Huta Stali Jakościowych S.A.
 • Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o.
 • Kompania Węglowa S.A.
 • Huta Łaziska S.A.
 • ArcelorMittal Poland S.A.
 • Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
 • Kronospan Mielec Sp. z o.o.
 • ZGH "Bolesław" S.A.
 • Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii,
 • Związek Pracodawców "Polskie Szkło"
 • Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA MULTI" S.A.
 • ArcelorMittal Warszawa
 • K.K.B. Elektrobat Sp. z o.o.
 • Hardex S.A.
 • Polpak-Papier Sp. z o.o.
 • Pfleiderer Grajewo S.A.
 • Huta Batory Sp. z o.o.
 • Fibris S.A.
 • Anwil S.A.
 • Kronopol Sp. z o.o.
 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Stora Enso Poland SA
 • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
 • Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów
 • RE Alloys Sp. z o. o.
 • Impexmetal S.A.- Zakład: Huta Aluminium Konin
 • SKLEJKA EKO SA
 • Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek
 • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Papierników Polskich
 • Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA MULTI" S.A.
 • CMC Zawiercie S.A.
 • PCC Rokita SA
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.01.2009
Tagi: