Up
 
 

URE wspiera odbiorców energii ze Stalowej Woli - Podkarpacie miejscem kolejnego spotkania „Strefy Odbiorców”

23 kwietnia 2009r. w Stalowej Woli odbyło się spotkanie poświęcone problemom przemysłowych i indywidualnych odbiorców energii elektrycznej z rejonu Stalowej Woli i Podkarpacia. Wzięli w nim udział przedstawiciele stalowowolskiego samorządu, instytucji i organizacji chroniących interesy konsumentów, organizacji zrzeszających odbiorców przemysłowych oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw energetycznych. Spotkanie otworzyli dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Andrzej Szlęzak, Prezydent Miasta Stalowa Wola.   

W swoim wystąpieniu Prezes URE nawiązał do kluczowego dla rozwoju Regionu uruchomienia Zakładów Południowych w Stalowej Woli przez Prezydenta Ignacego Mościckiego przed 70 laty. Po tych siedmiu dekadach należy zadać pytanie: Czy przemysł energochłonny przetrwa? – stwierdził Prezes URE i w odpowiedzi zapewnił, że Regulator dołoży wszelkich działań w ramach dostępnych mu kompetencji, aby hutnictwo i inne gałęzie energochłonnego przemysłu nadal funkcjonowały z pożytkiem dla gospodarki i lokalnych społeczności.

Odbiorca przemysłowy…

W pierwszej części spotkania dyskutowano o problemach odbiorców przemysłowych, jakie od początku tego roku pogłębiają wysokie ceny energii elektrycznej w grupach A, B, C i trudna sytuacja gospodarcza. Dyskusję poprowadził Jacek Bełkowski, Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii, który podkreślił, że „Strefa Odbiorcy” jest inicjatywą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która od momentu zainaugurowania w październiku 2008 r. przynosi efekty i cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców. Poprzez identyfikację problemów można wskazywać konieczne kierunki działań, a także podejmować próby systemowego rozwiązywania problemów – dodał.

W tej części spotkania dyskusja toczyła się wokół tematyki założeń i skutków uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych. Uczestnicy panelu podkreślali, że wprowadzenie konkurencyjnego rynku w sektorze energetycznym wymaga od odbiorców przemysłowych większej aktywności. Odbiorca energii niezadowolony z usług swojego sprzedawcy może i powinien podjąć próbę wyszukania korzystniejszej oferty i zmienić sprzedawcę. W ocenie Regulatora proces zmiany sprzedawcy nie stwarza dużych barier - wystarczy wykonanie procedury zamykającej się w 6 krokach. Czas potrzebny do dokonania pierwszej zmiany został przez Prezesa URE skrócony do 30 dni, każda kolejna jest jeszcze krótsza – 14 dni. Jednak krokiem pierwszym musi być aktywne poszukiwanie korzystniejszej oferty. Na terenie Stalowej Woli kontrahenci mogą zawierać umowy wybierając spośród 23 podmiotów.
Zofia Janiszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji URE w swoim wystąpieniu stwierdziła, że aktywność konsumentów ciągle jeszcze znajduje się na bardzo niskim poziomie, a tylko konkurencja jest gwarancją ograniczenia wzrostu cen do uzasadnionego minimum. Nawet najlepsza regulacja nie wymusi bowiem takiego wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym ograniczenia kosztów własnych i niezasadnych marż, do jakiego doprowadzić może konkurencja wymuszona aktywnością konsumentów.

Ryszard Wójcik z krakowskiego oddziału URE, przedstawiając punkt widzenia Urzędu, podkreślił, że nie znajduje uzasadnienia skala i tempo wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorcy przemysłowego. Pomimo licznych działań podejmowanych przez Regulatora (rozwiązanie KDT, obniżenie stawki opłaty przejściowej) podwyżki cen za energię elektryczną dla podmiotów gospodarczych są zbyt wysokie, a restrukturyzacja sektora nie wpłynęła w znaczący sposób na wzrost konkurencji na rynku energii.

Punkt widzenia przedsiębiorstwa energetycznego z rejonu Stalowej Woli przedstawił Tomasz Strusiński, Prezes Zarządu firmy Enesta. Henryk Kaliś z Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu przedstawił natomiast punkt widzenia odbiorców energii.

Wspólnie starano się odpowiedzieć na pytanie kto może pomóc odbiorcom energii. Prezes URE posiada kompetencje do rozstrzygania sporów. Na podstawie ustawy Prawo energetyczne Prezes URE może nakładać kary pieniężne na przedsiębiorstwa energetyczne stosujące niedozwolone praktyki, jak np. w przypadku nieuzasadnionych odmów zawarcia umowy przyłączenia, sprzedaży czy dystrybucji energii. Regulator współdziała także z innymi organami w przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym

Waldemar Jurasz z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówił o kompetencjach i działaniach UOKiK w odniesieniu do elektroenergetyki, chroniących interes indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii. Przedstawiając polski system ochrony konkurencji wskazywał, że podstawową przesłanką, na podstawie której Prezes UOKIK może podjąć działania, jest naruszenie interesu publicznego, czyli delikt musi dotyczyć szerokiej grupy kontrahentów. Prezes UOKiK ma także kompetencje polegające na określeniu pozycji dominującej przedsiębiorstwa i karaniu za nadużywanie takiej pozycji na rynku. Co ważne, każdy może zgłosić do UOKiK podejrzenie stosowania praktyk monopolistycznych.

Ponadto dr Małgorzata Nowaczek – Zaremba z krakowskiego oddziału URE przedstawiła koncepcje zmian w prawie energetycznym, które poprawią sytuację rynkową odbiorców energii, m.in. obowiązek giełdowego obrotu energią oraz wyposażenie Regulatora w skuteczne narzędzia regulacyjne takie jak możliwość określenia ceny maksymalnej.

Odbiorca w gospodarstwie domowym …

W drugim panelu – prowadzonym przez Agnieszkę Zawartko Dyrektora Gabinetu Prezesa URE - dyskutowano nad problemami, z jakimi na rynku stykają się odbiorcy z gospodarstwach domowych. W trakcie dyskusji podkreślano, że aby odbiorca uzyskał podmiotowość na rynku energii, a jego oczekiwania w istotnym stopniu zaczęły decydować o kształcie ofert rynkowych przedsiębiorstw energetycznych, musi mieć zagwarantowane i dobrze uświadomione prawa oraz instytucjonalne wsparcie w sytuacji sporu z silniejszym podmiotem jakim niewątpliwie jest przedsiębiorstwo energetyczne. 

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele odbiorców i instytucji zajmujących się ochroną ich interesów tj. MOPS w Stalowej Woli, rzecznicy konsumentów z Podkarpacia, przedstawiciele lokalnego samorządu i przedsiębiorstw energetycznych uzyskali informacje na temat działań podejmowanych przez URE i Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii dla wzmocnienia pozycji rynkowej odbiorców indywidualnych. Regulator podkreślał, że końcowy odbiorca energii powinien zostać uznany za podstawowego i ostatecznego beneficjenta procesów liberalizacji jakie postępują na rynku energii.

W panelu nie zabrakło dyskusji nad problemami odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym, tzw. „odbiorców wrażliwych”. Dr Małgorzata Nowaczek-Zaręba przedstawiła koncepcję wsparcia tej grupy odbiorców wypracowaną przez URE w ramach Programu pomocy odbiorcom wrażliwym na rynku energii elektrycznej i gazu . Program URE zakłada, że system ochrony odbiorców najuboższych powinien zostać wprowadzony w sposób nie powodujący zakłócenia mechanizmów konkurencji tj. w ramach systemu pomocy społecznej. W trakcie dyskusji podkreślano, że odbiorcy wrażliwi wymagają szczególnej ochrony ponieważ w większym stopniu są narażeni na ryzyko przerwania dostaw energii elektrycznej.

Celem wszystkich spotkań Strefy Odbiorców zawsze jest stworzenie okazji do podzielenia się przykładami dobrych praktyk we współpracy przedsiębiorstw energetycznych z ich klientami, w tym także lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. Taka współpraca – w sytuacji braku obowiązku nałożonego prawem – w poszczególnych regionach kraju przebiega w różny sposób, nierzadko niewydolnie, ze szkodą dla odbiorców potrzebujących wsparcia i dla przedsiębiorstw energetycznych. U podstaw dobrej współpracy leży bowiem – co podkreślała Teresa Samotyj z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. – obopólny interes. Kogeneracja wyliczyła, że wstrzymanie dostaw przynosi jej wymierne straty w postaci niesprzedanej energii a rosnąca liczba zadłużonych powoduje zwiększenie kosztów związanych z windykacją należności. U podstaw zainicjowania programu „Dbamy o naszych odbiorców” leżał rachunek ekonomiczny. Przedstawicielka przedsiębiorstwa podkreślała, że zaangażowanie społeczne buduje pozytywny wizerunek firmy i stanowi atrybut jej oferty handlowej w porównaniu z ofertami konkurencji. W ramach akcji promocyjnej odbiorcy mogą skorzystać z obniżek za dostawę ciepła, sześciokrotnie w sezonie grzewczym. Podstawą programu są bony o nominale 50 zł wydawane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z kolei Danuta Stanilewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli stwierdziła, że współpraca MOPS z rejonem energetycznym – na obecnym etapie - układa się poprawnie, choć przedsiębiorstwo nie oferuje równie interesujących i skutecznych programów wsparcia jak przytoczone trakcie spotkania. Następnie rzecznik konsumentów ze Stalowej Woli, Ferdynanda Łątkowska przedstawiła główne problemy z jakimi zgłaszają się do rzecznika odbiorcy końcowi energii: wysokość cen energii, wysoki poziom skomplikowania rachunków utrudniających efektywniejsze zarządzanie zużyciem energii, opóźnienia w nadsyłaniu faktur utrudniające uiszczenie rachunku w terminie oraz bardzo drażliwa kwestia naliczania kar za nielegalny pobór energii. Rzecznik zwróciła jednak uwagę, że wśród różnorodności skarg konsumenckich, skargi ze strony odbiorców energii są stosunkowo nieliczne.

W dyskusji stwierdzono, że potrzeby lokalnej społeczności mogą istotnie wzrosnąć, jeśli z przyczyn trudności ekonomicznych dotykających lokalnych pracodawców pogorszy się sytuacja ekonomiczna odbiorców i zwiększy grupa gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym. Przykłady dobrych praktyk, rozwiązań i metod zgromadzone w ramach Strefy Odbiorców z pewnością okażą się przydatne mieszkańcom Stalowej Woli i innych gmin województwa podkarpackiego – stwierdzili uczestnicy spotkania.

Prezes URE podsumowując dyskusję wyraził nadzieję, że wymiana poglądów o tym jak odbiorcy mogą sobie skutecznie radzić na trudnym rynku energii elektrycznej okazała się być równie interesująca dla wszystkich uczestników spotkania. URE zebrało kolejne doświadczenia, dotyczące relacji między przedsiębiorstwami energetycznymi a ich klientami – przemysłowymi i indywidualnymi odbiorcami energii, które wykorzysta w swoich działaniach. Przedstawiciele Huty Stalowa Wola, przedsiębiorstw energetycznych i indywidualnych odbiorców energii mieli okazję poznać swoje oczekiwania i pozyskać wiedzę w jaki sposób sprzeczne interesy sprzedawców i odbiorców próbuje się godzić w innych regionach kraju – w ramach współpracy lub z udziałem takich instytucji jak URE i UOKiK. Wszystkich odbiorców i reprezentujące ich instytucje lub organizacje oraz spółki obrotu z regionu Podkarpacia zapraszam do współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki i jego Oddziałem Terenowym w Krakowie. Pomoc w rozwiązaniu problemów Huty Stalowa Wola, najważniejszego pracodawcy Regionu, deklaruję także w ramach prac prowadzonych w „Zespole do spraw działań mających na celu wsparcie Huty Stalowa Wola S.A.” utworzonego przez Prezesa Rady Ministrów – zakończył dr Swora.

Urząd Regulacji Energetyki uczestniczy w pracach Zespołu do spraw działań mających na celu wsparcie Huty Stalowa Wola S.A. utworzonego przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 25 z dnia 23 marca 2009 r. W ramach Zespołu działa Grupa robocza do spraw energetycznych, do której Prezes URE wyznaczył swoich przedstawicieli

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.04.2009
Tagi: