Up
 
 

Szczecin, Jaworzno, Zabrze, Sosnowiec, Wrocław, Cieszyn... - URE kontynuuje działania edukacyjno-informacyjne skierowane do różnych grup odbiorców

  • foto: MBP w Jaworznie
    foto: MBP w Jaworznie
  • foto: MBP w Jaworznie
    foto: MBP w Jaworznie

Jak racjonalizować zużycie energii...

23 kwietnia 2009 r. w Północno - Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Efektywność energetyczna, zasady rozliczeń za energię elektryczną oraz możliwości odbiorcy wrażliwego na rynku energii elektrycznej”. Celem warsztatów organizowanych we współpracy z Rzecznikami Praw Konsumenta oraz Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego była edukacja i aktywizacja tzw. odbiorców „wrażliwych”. Na potkaniu odbiorcy dowiedzieli się m.in. jak racjonalizować zużycie energii, z czego składa się rachunek czy kiedy przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo wstrzymać dostarczanie energii.

Gdy przedsiębiorstwo odetnie prąd...

17 kwietnia 2009 r. w ramach współpracy Urzędu Regulacji Energetyki z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu edukacyjno – informacyjnego „Odbiorca na rynku energii – co chciałby wiedzieć, a o co boi się zapytać”. Tym razem pracownicy Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach przybliżali uczestnikom regulacje prawne dotyczące wstrzymania dostaw paliw gazowych i energii.

Odłączenia mediów można dokonać w trzech przypadkach – z powodów technicznych (jak np. awaria, czy stan instalacji znajdującej się u odbiorcy, stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska), w przypadku, gdy nastąpił nielegalny pobór mediów lub gdy odbiorca zwleka z zapłaceniem rachunku. Przy czym w tej ostatniej sytuacji należy pamiętać, że przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii (gazu lub ciepła) tylko wtedy, gdy odbiorca zwleka z zapłatą rachunku dłużej niż miesiąc, a przy tym przedsiębiorstwo wcześniej powiadomiło pisemnie odbiorcę o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyło mu dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty bieżących i zaległych należności (art. 6 ustawy Prawo energetyczne). Zgodnie z prawem, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania paliw lub energii przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania tychże mediów. Zainteresowanie wśród uczestników warsztatów wzbudziły konsekwencje wstrzymania dostaw paliw i energii oraz uprawnienia Prezesa URE związane z rozstrzyganiem sporów w zakresie nieuzasadnionego wstrzymania tych dostaw.

Gmina odbiorcą energii...

Liberalizacja rynku energii to z kolei temat przedstawiony przez URE podczas III. Międzynarodowego panelu dyskusyjnego „Bezpieczeństwo energetyczne gmin”, który został zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna w ramach VI „Dni Energii nad Olzą”. W panelu, który odbył się 22 kwietnia, przedstawiciel URE wyjaśnił zgromadzonym podstawy prawne procesu liberalizacji na rynku energii szczegółowo omawiając procedurę zmiany sprzedawcy.

Gmina jest specyficznym odbiorcą energii uprawnionym do korzystania z prawa wyboru sprzedawcy. W swych działaniach musi także stosować się do ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu promowania stosowania konkurencyjnego trybu zamówień energii elektrycznej w sektorze publicznym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydali wspólny komunikat (z 24.04.2008 r.), który ma ułatwić gminom stosowanie przepisów tejże ustawy.

Nie do przecenienia jest ważna rola, jaką mają do odegrania gminy w propagowaniu prawa wyboru sprzedawcy. Gminy korzystając z tego prawa mogą własnym przykładem poszerzać świadomość odbiorców energii i zachęcać ich do zainteresowania się korzyściami, jakie płyną ze zmiany sprzedawcy.

Jak oszczędzać energię...

Pod koniec marca 2009 r. w Zabrzu odbyła się skierowana do społeczności lokalnej „Konferencja Ekologiczna dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii”. Konferencja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dorosłej części społeczności, ale i wśród młodzieży. Podczas konferencji pracownicy katowickiego Oddziału URE mówili o efektywności energetycznej oraz oszczędzaniu paliw gazowych i energii.

W tym kontekście wskazywano na kierunki oszczędzania tj. m.in. na zmianę przyzwyczajeń, odpowiedni dobór źródeł energii, właściwy dobór ofert sprzedawców energii, podwyższenie sprawności stosowanych urządzeń. Co ważne, wśród działań oszczędnościowych są nie tylko takie, które wymagają poniesienia określonych nakładów finansowych, ale także takie, które można wdrożyć od razu, bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

Kto może pomóc „odbiorcom wrażliwym”

We Wrocławiu z kolei, pracownicy Południowo- Zachodniego Oddziału Terenowego URE, na forum Stowarzyszenia Elektryków Polskich przedstawiali ideę pomocy odbiorcom wrażliwym na rynku energii w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

O pozycji rynkowej odbiorców energii...

Także w ostatnich dniach marca w Sosnowcu odbyła się dwudniowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Odbiorcy na rynku energii” nad którą honorowy patronat objął Prezesa URE. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele zakładów przemysłowych, wytwórcy energii elektrycznej, przedsiębiorstwa i grupy wytwórcze oraz handlowe, a także przedsiębiorstwa dystrybucyjne i operatorskie działające na rynku energii. W konferencji w imieniu prezesa URE wziął udział Marek Miśkiewicz, dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE. Dyrektor Miśkiewicz podkreślał, że aby doszło do całkowitego uwolnienia cen energii konieczne jest wzmocnienie pozycji odbiorcy na rynku energii i ochrona odbiorcy najsłabszego, wzmocnienie konkurencji poprzez m.in. usprawnienie procedury zmiany sprzedawcy oraz wzmocnienie pozycji regulatora poprzez wprowadzenie nowych narzędzi regulacyjnych w celu przeciwdziałania nadużywania silnej pozycji rynkowej i dyktowania cen energii przez skonsolidowane grupy energetyczne.

Odbiorcy energii to konsumenci jednego z najbardziej niezbędnych dóbr społecznych. Kształtowanie świadomości konsumenckiej odbiorców to ważny cel w strategii Prezesa URE zmierzającej do stworzenia otwartego i w pełni konkurencyjnego rynku energii. Prawo do informacji i edukacji jest jednym z fundamentalnych praw umożliwiających odbiorcom indywidualnym wyrównywanie ich szans rynkowych w zetknięciu z silniejszym uczestnikiem wymiany rynkowej, jakim jest przedsiębiorstwo energetyczne.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.04.2009
Tagi: