Up
 
 

Czternaste województwo z Platformą Paliw

Wojewoda warmińsko - mazurski podjął decyzję o utworzeniu systemu informatycznego zawierającego zintegrowane dane o przedsiębiorcach prowadzących działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, czyli tzw. Platformie Paliw.

Platformy Paliw przykładem współpracy w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Przedsięwzięcie budowania w poszczególnych województwach Platform Paliwowych ma na celu koordynację działań wielu służb i zwiększenie poszanowania prawa. Powinno doprowadzić do wyeliminowania z rynku wielu nielegalnie działających przedsiębiorców oraz pozwalać na systematyczne zmniejszanie liczby stacji paliw sprzedających paliwo o niewłaściwej jakości.

Zalety współdziałania

Prezes URE podjął starania o stworzenie (przy aktywnym udziale wojewodów) w każdym województwie platformy internetowej zawierającej informacje o wszystkich stacjach paliw działających na terenie województwa i przedsiębiorcach prowadzących te stacje, czyli tzw. Platformy Paliw.

Współpracując aktywnie zarówno z organami ścigania jak i organami administracji publicznej, Prezes URE zauważył bowiem, że brak było kompleksowej i stałej wymiany informacji pomiędzy tymi podmiotami na temat przedsiębiorców funkcjonujących na rynku paliw ciekłych. Tym samym każdy z organów na własne potrzeby podejmował, czasem długotrwałe i kosztowne, działania zmierzające do zgromadzenia pewnych informacji, które były już w posiadaniu innych służb. Takie działania niepotrzebnie przedłużały prowadzone postępowania oraz zwiększały ich koszty.

Dlatego też Prezes URE zaproponował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodom podjęcie analogicznych działań do tych, które zostały z dobrym skutkiem zrealizowane pilotażowo m. in. przez URE i Wojewodę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jak działa Platforma?

Każda z właściwych służb i instytucji (tj. Oddziały Terenowe URE, Wojewódzkie Inspekcje Handlowe, Wojewódzkie Komendy Policji, ABW, Wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Izby Celne, Urzędy Dozoru Technicznego i Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska) uzupełnia w ramach platformy, w zakresie swoich kompetencji, informacje niezbędne do posiadania kompleksowych informacji o stacjach paliw.

Proces tworzenia wojewódzkich platform internetowych nie został jeszcze zakończony. Inicjatywa Prezesa URE została przyjęta jak na razie w czternastu województwach. O skuteczności takich zintegrowanych baz danych świadczy przykład województwa zachodniopomorskiego, gdzie zbudowana została pierwsza tego typu, pilotażowa Platforma. Na podstawie informacji zawartych m. in. w bazie danych koncesyjnych URE, funkcjonariusze Policji dokonali na terenie tego województwa weryfikacji wszystkich faktycznie funkcjonujących stacji paliw pod kątem legalności ich działania. W wyniku tej akcji ujawniono, że 104 stacje paliw nie posiadają wymaganej prawem koncesji. Informacje na ten temat znalazły się także na platformie internetowej, a odpowiednie organy podjęły stosownie do swoich kompetencji dalsze działania.

W pracach nowo powołanej warmińsko - mazurskiej Platformy Paliw czynny udział będą brać pracownicy Oddziału Terenowego URE w Gdańsku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.06.2009
Tagi: