Up
 
 

Prezes URE zachęca do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia kodeksów dobrych praktyk oraz wzorów umów, jakie zawieramy z firmami energetycznymi

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską URE przygotowuje Kodeksy Dobrych Praktyk sprzedawców energii elektrycznej i gazu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz wzory ujednoliconych umów zawieranych pomiędzy sprzedawcami, OSD a odbiorcami energii.

Przygotowując kodeks dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej i operatorów systemów dystrybucyjnych oraz ujednolicone projekty umów uwzględniono potrzeby oraz oczekiwania konsumentów pamiętając o takich kwestiach jak:

  • pro-konsumencka zawartość umowy,
  • jakość handlowej obsługi odbiorców,
  • sposób udzielania informacji handlowych odbiorcom,
  • sposób przeprowadzania odczytów danych,
  • procedura zmiany sprzedawcy,
  • informowanie odbiorcy o dostępnych sposobach racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  • sposoby i możliwości rozwiązywania reklamacji i sporów pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym,
  • rzetelne i obiektywne informowanie odbiorców o zmianach umownych i płatnościach,
  • prawo do informacji o prawach konsumentów dotyczących usługi powszechnej, tj. prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości, w rozsądnych cenach, łatwo i wyraźnie porównywalnych i przejrzystych.

Projekty dokumentów zostały przekazane zainteresowanym podmiotom - operatorom systemów dystrybucyjnych, spółkom obrotu oraz organizacjom konsumenckim i branżowym - w trybie konsultacji społecznych. Teraz dokumenty te poddajemy także Państwu pod ocenę. Kodeks dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej i operatorów systemów dystrybucyjnych oraz projekty ujednoliconych umów sprzedaży, dystrybucji oraz umowy kompleksowej zamieszczamy na naszej stronie internetowej zapraszając do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag.

Wszelkie uwagi, komentarze, sugestie zmian zapisów kodeksu oraz wzorów umów prosimy zgłaszać do dnia 18 lipca 2009 r. w drogą mailową na adres energia@itti.com.pl Na podstawie uwag zostanie przygotowana wersja końcowa kodeksu i umów wraz z raportem zawierającym zebranie wszystkich komentarzy. Tak przygotowany Kodeks będzie ogłoszony i propagowany przez Prezesa URE do stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne w relacjach z odbiorcami.

Mając na uwadze ważny interes społeczny przedsięwzięcia zachęcamy wszystkich do zapoznania się z wynikami prac oraz do aktywnego uczestnictwa w procesie doskonalenia i nadawania ostatecznego kształtu produktom projektu.

***

Urząd Regulacji Energetyki jest beneficjentem projektu środków przejściowych „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” (Transition Facility PL2006/018-180.02.04.03/P), którego celem jest wzmocnienie potencjału administracyjnego Państw Członkowskich w zakresie wprowadzania w życie prawodawstwa wspólnotowego oraz wspierania wymiany najlepszych praktyk. Wykonawcą projektu jest firma ITTI Sp. z o.o.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu wspierają Regulatora w poprawianiu warunków funkcjonowania detalicznego rynku energii. Działania te naśladują praktykę państw członkowskich, które znacznie wcześniej zliberalizowały rynki energii elektrycznej, oraz stanowią realizację postulatów zawartych w opracowanych przez Europejską Grupę Regulatorów Rynków Energii i Gazu (ERGEG) Propozycjach Najlepszych Praktyk w zakresie Ochrony Odbiorców, Zmiany Sprzedawcy, Przejrzystości Cen Energii, Rachunków i Umów.

Integralną częścią projektu, obok kodeksu dobrych praktyk i ujednoliconych wzorów umów, jest także witryna internetowa kalkulatora taryfowego energii elektrycznej oraz gazu pozwalająca na porównanie ofert. Kalkulator zostanie oddany do użytku odbiorców w sierpniu 2009 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.06.2009
Tagi: