Up
 
 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych

Raport z pierwszych w Polsce badań na temat zaangażowania przedsiębiorstwach energetycznych w działania z zakresu CSR

Wspieranie konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie interesów przedsiębiorstw i odbiorców energii to misja i zasadnicze cele Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z tego powodu Prezes URE aktywnie angażuje się w promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR) w sektorze energetycznym.

Kolejnym etapem działań promujących CSR wśród przedsiębiorstw energetycznych było przeprowadzenie przez URE badania ankietowego diagnozującego aktualny poziom zaangażowania spółek w działania zgodne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Struktura i treść pytań ankiety zostały przygotowane w we współpracy z PricewaterhouseCoopers Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Badanie zapoczątkowało cykliczny projekt badawczy obejmujący zagadnienia CSR w sektorze energetycznym. Kolejne pomiary dokonywane będą corocznie.

Do badania wytypowano 53 przedsiębiorstwa energetyczne. Dobór próby miał charakter celowy. W badaniu wzięły udział 32 przedsiębiorstwa - czyli 60% próby badawczej - reprezentujące trzy podstawowe rodzaje mediów energetycznych, wszystkie zakresy działalności energetycznej oraz zróżnicowany zasięg działania i charakter własności. W tym 19 spółek zajmujących się dystrybucją lub sprzedażą energii elektrycznej, 7 spółek gazowych oraz 6 przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Podmioty, które wzięły udział w badaniu wypowiadały się m.in. w kwestiach związanych z definiowaniem koncepcji CSR w spółce oraz wprowadzaniem konkretnych działań CSR do działalności przedsiębiorstwa zarówno w odniesieniu do odbiorców energii, pracowników jak i do społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

Z badań wynika, że większość przedsiębiorstw energetycznych podziela pogląd Regulatora co do korzyści wynikających z wprowadzenia koncepcji CSR do branży energetycznej zarówno dla interesariuszy jak i samych spółek. Obecnie koncepcja ta nie jest w sektorze zinternalizowana, co potwierdza brak wyodrębnionych strategii CSR. Jednak firmy energetyczne pomimo braku strategii, realizują jej założenia. Zaobserwować można, że działania spółek są nakierowane zarówno na filantropię (sponsoring, pomoc odbiorcom wrażliwym społecznie), ekologię, jak również poprawne relacje z pracownikami.

Definicja CSR dla energetyki

Prezes URE promując CSR w sektorze energetycznym zaproponował przedsiębiorstwom definicję CSR.
Istota CSR dla energetyki w opinii Prezesa URE oznacza, że jest to: ”strategia harmonijnie łącząca etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej z jej dominującym atrybutem czyli efektywnością; eksponująca jawność, przejrzystość działania, rzetelność wobec klientów (kalkulacja cen, jakość dostaw i obsługi) i w kontaktach z pozostałymi interesariuszami (m.in. z pracownikami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną) oraz samoograniczenie przewagi monopolistycznej. To wkład biznesu w realizację polityki energetycznej państwa oraz taki sposób prowadzenia firmy, który nie nadużywa jej przewagi wobec odbiorcy energii, gazu czy ciepła.

Wyniki badania dowodzą, że zasadniczo koncepcja zaproponowana przez Prezesa URE została zaakceptowana przez spółki. Przedsiębiorstwa postrzegają tę koncepcję CSR jako obejmującą elementy najistotniejsze z perspektywy sektora:

CSR w przedsiębiorstwach energetycznych: oczekiwania wobec Prezesa URE

Badanie przyniosło także informacje na temat potrzeb i oczekiwań firm branży energetycznej wobec Prezesa URE w związku z zaangażowaniem sektora w działania z zakresu CSR. Firmy energetyczne widzą Regulatora jako promotora CSR, dostarczającego informacji i wzorców. Przedsiębiorcy liczą, że Prezes URE będzie upowszechniał najlepsze praktyki, pełnił rolę perswazyjną i wspierał spółki edukacyjnie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle badań ankietowych”.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 11.07.2009
Tagi: