Up
 
 

Pierwszy spór dotyczący generalnej umowy dystrybucyjnej rozstrzygnięty

To wyraźny sygnał dla rynku, że będziemy konsekwentnie likwidować bariery dostępu działające na niekorzyść konkurencji i konsumentów - wskazuje dr Mariusz Swora, Prezes URE

15 lipca 2009 r. dr Mariusz Swora wydając decyzję administracyjną zakończył spór trwający od 2008 roku pomiędzy Łódzkim Zakładem Energetycznym S.A. (sprzedawca energii elektrycznej) a Vattenfall Distribution Poland S.A. (operator systemu dystrybucyjnego - OSD).

Sprzedawca zwrócił się do Regulatora o rozstrzygnięcie konfliktu, którego przedmiotem była odmowa zawarcia przez przedsiębiorstwo Vattenfall umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, tzw. generalnej umowy dystrybucji (GUD). Zawarcie tego typu umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego jest warunkiem prowadzenia przez sprzedawcę energii działalności na terenie danego OSD. Co za tym idzie, abyśmy mogli zmienić sprzedawcę energii musi on mieć podpisaną generalną umowę dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne Prezes URE – na wniosek jednej ze stron – ma kompetencje do rozstrzygania indywidualnych spraw spornych. Kwestie sporne w tym przypadku dotyczyły przede wszystkim pobierania należności (m.in. za dokonywanie odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych w związku ze zmianą sprzedawcy przez odbiorców, za dodatkowe odczyty dokonywane na żądanie sprzedawcy oraz za wstrzymanie i wznowienie dostaw energii elektrycznej dokonywanych na żądanie sprzedawcy).

Vattenfall chciał pobierać od Łódzkiego Zakładu opłaty za dokonywanie odczytów liczników w przypadkach zmiany sprzedawcy przez odbiorcę. Na taki zapis w umowie nie zgodził się Prezes URE stwierdzając, że obowiązujące przepisy prawne nie dają podstawy do pobierania przez przedsiębiorstwo energetyczne dodatkowych opłat (poza uwzględnionymi w taryfie) w związku z odczytem wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych na żądanie sprzedawcy. Nieuzasadnione zatem byłoby obciążanie sprzedawców w generalnej umowie dystrybucji dodatkowymi kosztami związanymi z odczytem liczników w związku ze zmianą sprzedawcy.

Problematyczne kwestie zostały rozwiązane i Prezes URE orzekł zawarcie pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to, że Łódzki Zakład Energetyczny będzie mógł sprzedawać energię odbiorcom mieszkającym bądź prowadzącym działalność na obszarze działania przedsiębiorstwa Vattenfall Distribiution.

Dążąc do promowania konkurencji na rynku energii elektrycznej Prezes URE już na początku 2008 roku podjął działania zmierzające do przygotowania a następnie przyjęcia do stosowania wzorca GUD przez wszystkich zainteresowanych. Aby uniknąć tego typu problemów jak w przypadku Vattenfalla i Łódzkiego Zakładu Energetycznego w przyszłości Prezes URE, wspólnie z organizacjami reprezentującymi sprzedawców i dystrybutorów, będzie kontynuował prace nad stworzeniem oraz wprowadzeniem wzorca generalnej umowy dystrybucji. Ujednolicenie GUD będzie jednak możliwe dopiero po uzyskaniu porozumienia między spółkami obrotu a dystrybutorami co do szczegółowych zapisów umowy. Prezes URE nie ma bowiem kompetencji do wprowadzenia jednolitego wzorca.


Rys. Proces podpisywania generalnych umów dystrybucji przebiega w stosunkowo dobrym tempie.

Kompletna lista sprzedawców działających na terenie poszczególnych OSD (tzn. sprzedawców z którymi operatorzy systemów dystrybucyjnych zawarli generalne umowy dystrybucji) dostępna jest na stronie internetowej URE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.07.2009
Tagi: