Up
 
 

Prezes URE na straży prawa do zmiany sprzedawcy energii

Regulator wszczął postępowanie o nałożenie kary za naruszenie warunków koncesji i utrudnianie odbiorcom zmiany sprzedawcy energii

15 września 2009 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło zawiadomienie o wstrzymaniu procesu zmiany sprzedawcy i uniemożliwieniu realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) EnergiaPro. W związku z ujawnieniem okoliczności wskazujących na możliwość naruszenia przez EnergiaPro warunków koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, 18 września Regulator wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej temu przedsiębiorstwu.

Jak wynika z przedstawionych Prezesowi URE dokumentów, operator działający na terenie województwa dolnośląskiego narusza przepisy związane w wypowiadaniem umowy kompleksowej. Utrudnienia w procesie zmiany sprzedawcy energii w związku praktykami operatora dotknęły kilku odbiorców z grupy taryfowej C, należących do sieci sprzedaży detalicznej. Sieć już w lipcu br. podpisała z nowym sprzedawcą umowę na sprzedaż energii elektrycznej, równocześnie udzielając pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy kompleksowej i zawarcia umowy dystrybucyjnej. Nowa umowa miała wejść w życie 1 września br., natomiast pismem z 2 września 2009 r. EnergiaPro zawiadomiła odbiorcę o zawieszeniu procedury zmiany sprzedawcy w związku z niedostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), uniemożliwiając tym samym odbiorcy możliwość jakiejkolwiek skutecznej reakcji. Co więcej, układ pomiarowy odbiorców w grupie C jest własnością OSD (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego), EnergiaPro nie ma więc prawa zmuszać klienta z tej grupy taryfowej do ponoszenia wydatków na dostosowanie układu pomiarowego, którego sama jest właścicielem.

Ponadto, z informacji uzyskanych przez Prezesa URE wynika również, że odbiorcy przyłączeni do sieci EnergiaPro, zgłaszający zamiar zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, otrzymują od pracowników tego przedsiębiorstwa groźby pogorszenia jakości obsługi, wstrzymania dostaw oraz podniesienia opłaty za świadczenie usług dystrybucji.

Opisane wyżej okoliczności wskazują na możliwość naruszenia warunku koncesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej EnergiaPro S.A., zgodnie z którym przedsiębiorstwo to jest zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów. A te wyraźnie stwierdzają, że odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy (art. 4j ustawy Prawo energetyczne), natomiast operator systemu dystrybucyjnego stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów jest zobowiązany do umożliwienia realizacji umów sprzedaży zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez m. in. opracowanie i wdrożenie procedury zmiany sprzedawcy oraz jej uwzględnienie w części instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej podlegającej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo energetyczne kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji podlega karze pieniężnej. Jeśli opisane wyżej zarzuty znajdą potwierdzenie w toku wszczętego postępowania administracyjnego przedsiębiorstwo zostanie ukarane karą pieniężną, która maksymalnie może stanowić 15% przychodu osiągniętego w roku poprzednim.

Jak podkreśla Mariusz Swora, Prezes URE realizacja prawa do zmiany sprzedawcy ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia rozwoju zliberalizowanego rynku energii elektrycznej. Prezes URE podejmuje działania mające na celu propagowanie prawa wyboru sprzedawcy, interweniuje też w sytuacji, gdy istnieją przesłanki do postawienia tezy, że prawo to jest naruszane. - Wszelkie praktyki, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają odbiorcom zmianę sprzedawcy w ramach zasady TPA będą przez Regulatora stanowczo zwalczane – stwierdza Prezes Swora.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.09.2009
Tagi: