Up
 
 

Awaria zasilania energią w Łodzi

Prezes URE wzywa PGE Dystrybucja Łódź do wyjaśnienia zdarzenia

30 września na terenie działania PGE Dystrybucja Łódź miały miejsce przerwy w zasilaniu energią elektryczną ważnych obiektów publicznych, przede wszystkim Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 1 października dyrektor Środkowozachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Łodzi, działając w imieniu Prezesa URE, wezwał operatora systemu dystrybucyjnego do przedłożenia szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Ze wstępnie pozyskanych wyjaśnień wynika, że awaria zasilania w ICZMP spowodowana była uszkodzeniem w wewnętrznej instalacji niskiego napięcia stanowiącej własność Szpitala. Postępowanie wyjaśniające trwa.

 

Przypominamy, że przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek utrzymywać w należytym stanie technicznym obiekty, instalacje i urządzenia tak, aby umożliwiały one dystrybucję energii w sposób ciągły i niezawodny. Nad bezpieczeństwem dostaw oraz wypełnianiem zobowiązań przez przedsiębiorstwa czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który może wymierzyć karę pieniężną za niewypełnianie przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne ich zobowiązań wynikających z postanowień ustawy Prawo energetyczne (art. 56 ust. 1) oraz naruszanie warunków koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Najwyższą i precedensową karę w historii funkcjonowania organu polskiej regulacji związaną między innymi z rozległą awarią sieci elektroenergetycznej - prawie 8 mln złotych - Regulator nałożył na RWE Operator. Pod koniec 2004 r. awaria sieci tego operatora pozbawiła dostaw energii blisko 200 000 mieszkańców Warszawy.

Warto pamiętać

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotnej ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa. Należy przy tym pamiętać, że bonifikata przysługuje za energię niedostarczoną w czasie przekraczającym dopuszczalny czas nieplanowanej przerwy w dostarczaniu energii, który dla gospodarstw domowych wynosi jednorazowo 24 godziny, a w ciągu roku łącznie 48 godzin (chyba że umowa lub odrębne przepisy stanowią inaczej).

Ilość niedostarczonej energii ustalana jest na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, a jej wartość – na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym.

Aby uzyskać bonifikatę odbiorca musi złożyć odpowiedni wniosek w biurze obsługi klienta sprzedawcy energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć taki wniosek w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Kwestię bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje §37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 05.10.2009
Tagi: