Up
 
 

Zapewnić dostawy energii elektrycznej odbiorcom na Śląsku

Spółka Restrukturyzacji Kopalń likwiduje pokopalnianą sieć energetyczną. Enion przejmuje ok. 3 tys. odbiorców.

15 października 2009 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań mających na celu zabezpieczenie interesów odbiorców energii w kilku śląskich gminach, gdzie działalność polegającą na dystrybucji i sprzedaży energii prowadzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń. W spotkaniu, które odbyło się w Sosnowcu, udział wzięli przedstawiciele Prezesa URE, władz miasta, Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz Enionu. W spotkaniu uczestniczyli także odbiorcy posiadający umowy z SRK - przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe i lokatorzy.

SRK realizuje założenia reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce prowadząc likwidację kopalń kończących wydobycie. Do jej zadań należy także zagospodarowanie majątku likwidowanych kopalń, w tym sieci elektroenergetycznych. Prowadzenie przez SRK działalności polegającej na zaopatrzeniu w energię elektryczną ma charakter tymczasowy i trwa tylko do czasu przejęcia zasilania obiektów przez podmioty do tego przygotowane i powołane - a więc przez lokalne spółki dystrybucyjne. Odbiorcy SRK to przede wszystkim mieszkańcy dawnych kopalnianych budynków mieszkalnych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenach likwidowanych kopalń, ale także i odbiorcy, niegdyś przyłączani „po sąsiedzku” do sieci elektroenergetycznych kopalń – razem kilka tysięcy podmiotów.

Zmiana podmiotu zasilającego dotychczasowych odbiorców SRK, w związku ze złym stanem technicznym pokopalnianych sieci, w praktyce odbywa się poprzez rozbudowę sieci nowego dystrybutora i wykonanie nowych przyłączy. Na sosnowieckim spotkaniu przedstawiono problemy związane z przechodzeniem odbiorców SRK na zasilanie z sieci Enion polegające na przedłużaniu prac przygotowawczych poprzedzających wykonanie przyłączy. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, najważniejszą kwestią jest zapewnienie odbiorcom ciągłości dostaw energii. Dla odbiorców ważne są także kwestie finansowe. Jak podkreślił przedstawiciel władz samorządowych gmina nie może angażować bezpośrednio swoich środków na sfinansowanie przełączania zasilania (opłaty przyłączeniowe, prace modernizacyjne).

Na spotkaniu przedstawiciele Prezesa URE wskazali, że proces przechodzenia odbiorców SRK na zasilanie Enion ma charakter nieuchronny i winien nastąpić jak najszybciej. Jednocześnie podkreślili, że to na gminie ciąży obowiązek organizacji zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną.

Odbiorcy zostali poinformowani, że w razie sporu dotyczącego warunków przyłączenia do sieci, mogą oni skorzystać z art. 8 ustawy Prawo energetyczne i wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o jego rozstrzygnięcie. Przypomniano, że instalacje wewnętrzne energii elektrycznej budynku muszą być utrzymywane przez użytkowników budynku w należytym stanie technicznym, a jeśli stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska, to dystrybutor może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej.


Prezes URE ma prawo i obowiązek interweniowania w sytuacjach, w których interes odbiorców może być zagrożony. W związku z tym od 2007 r., tj. od momentu gdy SRK poinformowało o zamiarze zakończenia dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, Prezes URE aktywnie monitoruje sprawę zakończenia działalności przez tę spółkę. Zważając na społeczny wymiar problemu Regulator podejmuje również działania mające ułatwić odbiorcom SRK zmianę dystrybutora m.in. poprzez próby dotarcia do poszczególnych odbiorców i doprowadzenia do wydania warunków przyłączenia oraz wykonania nowych przyłączeń wraz z ewentualną rozbudową sieci dystrybucyjnej nowych dostawców.


Więcej na ten temat:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.10.2009
Tagi: