Up
 
 

Nowe horyzonty energetyki - wiedza i jej zastosowanie. Multimedialny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny pod patronatem Prezesa URE

Zgłoszenia szkół - uczestników konkursu przyjmowane są do 30 października

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat funkcjonowania rynku energii oraz problematyki związanej z ochroną środowiska i zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych w branży energetycznej.

Udział w konkursie wziąć mogą uczniowie szkół ponadgimanzjalnych województwa lubelskiego. Szkoły przesyłają listy chętnych do uczestniczenia w konkursie (do 3 osób ze szkoły) z podaniem nazwy i adresu szkoły, imion i nazwisk uczniów oraz danych nauczyciela - opiekuna (wraz z telefonem kontaktowym i adresem e-mail) do Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, która sporządzi zamkniętą listę uczestników, biorących udział w pierwszym etapie konkursu. Wtedy to zostanie przeprowadzony, drogą on line, test wiedzy.

W wyznaczonym dniu i godzinie uczestnicy konkursu, po zalogowaniu się na serwer Fundacji Inicjatyw Menadżerskich i wypełnieniu stosownego formularza, rozwiążą test wiedzy. Zalogowanie się przez każdego z uczestników będzie możliwe tylko raz i tylko w określonym przedziale czasu. Przewidywany czas rozwiązania testu wiedzy (20 zagadnień testowych) to 30 minut. Po tym czasie nastąpi automatyczne wylogowanie z serwera. O terminie I etapu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą e-mailową. A wyniki będą znane już po 3 dniach.

Do II etapu konkursu zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskają kolejno 5 najlepszych wyników (decyduje ilość zdobytych punktów). Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie przesłana do właściwych szkół oraz opublikowana na stronie internetowej lubelskiej Fundacji Inicjatyw Menadżerskich oraz Urzędu Regulacji Energetyki.
Drugi etap będzie polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej. Zakwalifikowani do II etapu konkursu uczniowie opracują prezentację (maksymalnie 20 slajdów) na jeden z tematów podanych przez organizatorów konkursu. Prezentacja powinna zostać przesłana (e-mailem lub pocztą na nośniku CD) do Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w terminie do 10 grudnia 2009 r.
Tematy prezentacji mieścić się będą w zakresie ogólnych zagadnień konkursu i zostaną przekazane uczestnikom wraz z informacją o zakwalifikowaniu do II etapu. Prezentacja powinna wskazywać autora oraz jego szkołę. Ocenie podlegać będzie zawartość merytoryczna zaprezentowanych treści, atrakcyjność wizualna oraz innowacyjny charakter. Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli organizatorów konkursu, wybierze spośród uczestników II etapu autorów trzech najlepszych prezentacji.

Przewidywany zakres tematyczny konkursu:

 • rynek energii elektrycznej (rynek regulowany, rynek konkurencyjny, monopole, prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, zatwierdzanie cen energii).
 • odnawialne źródła energii (pojęcie, rodzaje, system wsparcia, nowoczesne technologie, korzyści i zagrożenia, odnawialne źródła energii na Lubelszczyźnie).
 • efektywność energetyczna (działania proefektywnościowe - przykłady, innowacyjność rozwiązań technicznych, sposoby oszczędzania paliw i energii).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać do 30 października 2009 r. e-mailem na adres Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie biuro@fim.lublin.pl. Przewidywany termin I etapu konkursu - do 18 listopada 2009 r. Przewidywany termin II etapu konkursu - do dnia 10 grudnia 2009 r.

Nagrodzeni zostaną autorzy 3 najlepszych prezentacji. Fundatorami nagród - sprzętu komputerowego - są organizatorzy konkursu. Wręczenie nagród odbędzie się do 20 grudnia 2009 r.

Na organizacją i przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja złożona z przedstawicieli organizatorów. Istotne dla organizacji i przebiegu konkursu informacje dostępne są także na stronach internetowych: www.kuratorium.lublin.pl; www.fim.lublin.pl.

Źródła wiedzy dotyczące problematyki konkursu:
Źródeł wiedzy będącej przedmiotem konkursu należy poszukiwać w szczególności z wykorzystaniem:

 1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

oraz stron internetowych:

 1. www.ure.gov.pl
 2. www.kape.gov.pl
 3. www.cire.pl
 4. www.wnp.pl
 5. www.sep.com.pl
 6. www.mg.gov.pl
 7. www.lubelskie.pl
 8. www.fim.lublin.pl

Organizatorami konkursu są: Wschodni Oddział Terenowy URE w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty oraz Fundacja Inicjatyw Menadżerskich. Patronat nad konkursem objęli dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krzysztof Stanowski, Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.10.2009
Tagi: