Up
 
 

Kara dla Vattenfall Distribution Poland

Prezes URE ukarał dystrybutora za naruszenie warunków koncesji i spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

15 czerwca 2008 r. w Bytomiu, w sieci dystrybucyjnej należącej do przedsiębiorcy, doszło do awarii linii napowietrznej wysokiego napięcia. Zerwany podczas awarii przewód spadł na trakcję tramwajową, drogę oraz parking, co powodowało realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Przewód zerwał trakcję tramwajową oraz uszkodził ok. 20 samochodów zaparkowanych na osiedlowym parkingu. W wyniku awarii straty materialne poniosło ponad 30 osób.

Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa odpowiedzialność za utrzymanie sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący ciągłość dostaw energii. Ponadto udzielona spółce Vattenfall Distribution Poland koncesja zobowiązuje koncesjonariusza do wykonywania działalności w sposób nie powodujący zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający na powstanie szkód materialnych. Art. 56 ustawy Prawo energetyczne stanowi zaś, że ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji podlega karze pieniężnej w wysokości do 15% rocznego przychodu przedsiębiorcy.

Prezes URE, w toku postępowania administracyjnego, stwierdził, że Vattenfall nie zastosował właściwego systemu zabezpieczeń, a tym samym naruszył warunek koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedsiębiorca nie był dotychczas karany za nieprzestrzeganie warunków koncesji oraz uwzględniając zachowanie koncesjonariusza po awarii (dokonał modernizacji układu zabezpieczeń sieci w rejonie awarii, zaplanował kompleksową modernizację linii, szybko usunął skutki awarii oraz zlikwidował wyrządzone szkody majątkowe) Prezes URE postanowił wymierzyć karę w wysokości 150 000 zł.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.11.2009
Tagi: