Up
 
 

Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów

Duże zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez Oddział Centralny URE

Rozliczenia za dostarczane ciepło budzą wiele emocji, zwłaszcza wśród użytkowników mieszkań w budynkach wielolokalowych. W przypadku dostarczania ciepła do takich obiektów obowiązuje zasada, że przedsiębiorstwo energetyczne zawiera umowę z właścicielem budynku lub zarządcą jako odbiorcą ciepła. Właściciel lub zarządca takiego budynku jest zaś odpowiedzialny za rozliczanie całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale. Koszty te są rozliczane w opłatach pobieranych od osób zamieszkujących lub użytkujących poszczególne mieszkania, a nie będących odbiorcami w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Odbiorcą ciepła - w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne - jest tylko ten, z którym przedsiębiorstwo ciepłownicze może zawrzeć stosowną umowę. W przeciwieństwie do energii elektrycznej i paliw gazowych, ciepło - sprzedawane przez przedsiębiorstwo energetyczne - nie jest dostarczane bezpośrednio do odbiorników w poszczególnych lokalach (pomieszczeniach), lecz do węzłów cieplnych, w których są zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe. Koszty ogrzewania lokali są zazwyczaj rozliczane przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania (niekiedy tylko stosowane są ciepłomierze na przyłączach do lokali). Podzielniki kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi, gdyż ich wskazania są bezwymiarowe (ilość podziałek lub liczba odczytywana w „okienku” podzielnika) - służą do określenia udziału ilości ciepła oddanego przez grzejniki w danym lokalu w całkowitej ilości ciepła dostarczonego do instalacji centralnego ogrzewania w danym budynku wykazanej przez ciepłomierz zainstalowany w węźle cieplnym. Rozliczenia na podstawie wskazań tych podzielników wymagają stosowania specjalistycznych programów komputerowych, uwzględniających wiele różnych czynników. Układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w węźle cieplnym mierzy więc ilość ciepła dostarczonego do budynku, natomiast  określenie faktycznej ilości ciepła dostarczonego do poszczególnych lokali jest niemożliwe.

Wybrana przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego metoda rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale (wg wskazania podzielników, na podstawie powierzchni lub kubatury lokali) powinna być wprowadzona w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń, a wysokość tych opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

* * *

Projekt Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów realizowany był przez Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki w ramach działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat rynków energii. Warsztaty spotkały się z tak dużym zainteresowaniem, że po odbyciu spotkań we wcześniej zaplanowanych trzech październikowych terminach, z uwagi na dalsze zainteresowanie tematem zrealizowano dwie dodatkowe sesje szkoleniowe.

W szkoleniach, których celem było przybliżenie zasad wynikających z regulacji zawartych w ustawie Prawo energetyczne w szczególności w odniesieniu do sposobów ustalania zasad rozliczeń kosztów dostaw ciepła do budynków wielolokalowych, uczestniczyły zarówno osoby zajmujące się dokonywaniem tego typu rozliczeń w imieniu podmiotów zarządzających budynkami lub właścicieli tych budynków, jak i lokatorzy lub właściciele lokali mieszkalnych.

Pracownicy Oddziału Centralnego URE pełnią stałe dyżury eksperckie w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 oraz dodatkowo w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach od16.30  do 18.00.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.11.2009
Tagi: