Up
 
 

Nowe horyzonty energetyki - wiedza i jej zastosowanie

Pierwszy etap multimedialnego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny pod patronatem Prezesa URE rozstrzygnięty!

W I etapie konkursu udział wzięło 103 uczniów z 43 szkół Lubelszczyzny. Uczestnicy musieli wiedzieć co to termomodernizacja i napęd hybrydowy, na czym opiera się proces produkcji energii elektrycznej w elektrowni wodnej szczytowo - pompowej, jakie spory może rozstrzygać prezes URE oraz ile procentowo ma wynieść w 2010 roku nałożony na Polskę obowiązek udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Aby przejść do kolejnego etapu konkursu trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 16 z dwudziestu niełatwych pytań. Udało się to 31 uczniom z 18 szkół. Tylko jeden uczestnik odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i wyników!

W drugim etapie konkursu uczniowie przygotują prezentacje multimedialne na jeden z wybranych tematów:

 1. Odnawialne źródła energii - moda czy konieczność?
 2. Czysta energia - czy to koniec ery węgla? Szanse i zagrożenia dla Polski.
 3. Nowe technologie pozyskiwania paliw i energii - antidotum na degradację środowiska naturalnego i alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii. Prawda czy mrzonki?
 4. Wiem jak to działa - odbiorca na polskim rynku energii elektrycznej. Rynek przyjazny czy mnożenie barier?

Rozstrzygnięcie konkursu już w grudniu.

Pełna lista szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu konkursu dostępna jest na stronie Fundacji Inicjatyw Menedżerskich podlinkowanie.

Więcej na temat konkursu pisaliśmy w październiku.

Poniżej pełna lista pytań, na które musieli odpowiedzieć uczniowie.

Test wiedzy dla uczestników konkursu
„Nowe horyzonty energetyki - wiedza i jej zastosowanie”
- Test jednokrotnego wyboru
- Czas rozwiązania - 30 minut

 1. Czy w Polsce istnieje prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej?
  1. nie istnieje
  2. istnieje jedynie w odniesieniu do gospodarstw domowych
  3. istnieje w pełnym zakresie
  4. istnieje wyłącznie w odniesieniu do jednostek sektora publicznego realizującego zakupy w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych
 2. Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego to:
  1. współspalanie
  2. akumulacja
  3. kogeneracja
  4. agregacja
 3.  Do odnawialnych źródeł energii nie zalicza się źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energii pochodzącej:
  1. z wiatru
  2. ze spalania węgla brunatnego
  3. ze źródeł geotermalnych
  4. ze spadku wody
 4. Naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki energetycznej jest:
  1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  3. Minister Gospodarki
  4. Minister Infrastruktury
 5. Sytuacja, w której ma miejsce opanowanie rynku przez kilka niezależnych od siebie przedsiębiorstw, które kontrolują ceny to:
  1. oligopol
  2. monopol naturalny
  3. monopson
  4. rynek regulowany
 6. Termomodernizacja to:
  1. przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu efektywności urządzeń wytwarzających ciepło
  2. proces polegający na wykorzystaniu ciepła emitowanego przez urządzenia chłodnicze
  3. działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia ciepła w określonym obiekcie
  4. zastosowanie do ogrzewania pomieszczeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła
 7. Klasa energetyczna to:
  1. parametr charakteryzujący sprawność urządzeń wytwarzających energię elektryczną
  2. parametr informujący o zużywaniu przez urządzenie energii w określonych warunkach
  3. parametr charakteryzujący stopień natężenia promieniowania elektromagnetycznego określonego urządzenia
  4. parametr służący oznaczeniu stopnia obciążenia systemu elektroenergetycznego w określonym czasie
 8. Napęd hybrydowy to:
  1. układ napędowy wykorzystujący do produkcji energii biopaliwo
  2. układ napędowy posiadający dwa silniki spalające różne rodzaje paliw ciekłych
  3. układ napędowy, w którym współpracują ze sobą dwa oddzielne źródła energii – silnik spalinowy i elektryczny
  4. układ napędowy stosujący jako paliwo gaz ziemny
 9. Nałożony na Polskę obowiązek udziału energii z odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym kraju ma w 2010 r. wynieść:
  1. 2,5%
  2. 5%
  3. 7,5%
  4. 10,5%
 10. Zatwierdzanie cen ciepła w przewidzianym przez prawo zakresie to kompetencja:
  1. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  2. właściwego miejscowo wojewody
  3. samorządu gminy
  4. samorządu województwa
 11. Wspomaganie produkcji energii odnawialnej w Polsce odbywa się poprzez:
  1. nałożony na wytwórców energii odnawialnej obowiązek jej sprzedaży na towarowej giełdzie energii
  2. system subwencji rządowych na produkcję energii odnawialnej
  3. system ulg podatkowych dla producentów energii odnawialnej
  4. system wydawania świadectw pochodzenia energii odnawialnej i związanych z nimi praw majątkowych
 12. Co powoduje większe zużycie energii elektrycznej?
  1. stosowanie licznika trójfazowego zamiast jednofazowego
  2. pozostawienie urządzeń pobierających energię elektryczną w stanie tzw. „czuwania” (stand by)
  3. stosowanie licznika przedpłatowego
  4. stosowanie zabezpieczeń przepięciowych
 13. Proces produkcji energii elektrycznej w elektrowni wodnej szczytowo-pompowej opiera się na:
  1. wykorzystaniu naturalnej siły nurtu rzeki
  2. wykorzystaniu różnicy temperatur wody w dwóch sąsiadujących ze sobą zbiornikach
  3. wykorzystaniu wody pochodzącej ze źródeł geotermalnych
  4. wykorzystaniu siły grawitacyjnej wody przepływającej pomiędzy zbiornikami usytuowanymi na różnych wysokościach
 14. Dywersyfikacja dostaw gazu polega na:
  1. rozbudowie sieci gazowej na potrzeby zasilania nowych odbiorców
  2. zróżnicowaniu źródeł dostaw gazu oraz sposobów jego produkcji i dostarczania
  3. przetworzeniu w procesie zasilania odbiorców gazu ziemnego w gaz propan-butan
  4. stworzeniu warunków konkurencji cenowej na krajowym rynku gazu
 15. Profesor Jerzy Buzek, oprócz tego, że jest politykiem, kojarzony jest także z pracami nad technologią związaną z:
  1. produkcją paliwa z dwutlenku węgla
  2. pozyskiwaniem paliwa gazowego z węgla
  3. tworzeniem instalacji solarnych
  4. pozyskiwaniem energii geotermalnej
 16. Liczniki z systemem informatyczno-komunikacyjnym umożliwiającym elektroniczny pomiar energii elektrycznej oraz dwustronną komunikację pomiędzy odbiorcą a dostawcą energii elektrycznej to:
  1. liczniki inteligentne
  2. liczniki przedpłatowe
  3. układy pomiarowo-rozliczeniowe sumujące wskazania różnych liczników
  4. liczniki pośrednie i półpośrednie
 17. Aktualnie na polskim rynku energii elektrycznej ceny energii są:
  1. w pełni uwolnione, a ich wysokość jest ustalana na rynku konkurencyjnym
  2. ustalane są jako ceny sztywne przez Ministra Gospodarki
  3. regulowane w odniesieniu do odbiorców z gospodarstw domowych
  4. regulowane w odniesieniu do odbiorców gospodarstw domowych i instytucji publicznych
 18. Na terenie Polski:
  1. działają dwie elektrownie jądrowe (w Żarnowcu i Ignalinie)
  2. planowane jest otwarcie elektrowni jądrowej w Żarnowcu w 2011 r.
  3. do czasu awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu działała elektrownia jądrowa w Żarnowcu
  4. nie działa żadna elektrownia jądrowa
 19. Awarię zasilania systemu elektroenergetycznego skutkującą długotrwałą przerwą w dostawach energii elektrycznej określamy terminem:
  1. stan klęski żywiołowej
  2. blackout
  3. darkout
  4. switch off state
 20. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzyga spory w zakresie:
  1. prawa własności urządzeń elektroenergetycznych posadowionych na gruncie osób trzecich
  2. odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej
  3. odmowy uznania określonych źródeł energii za odnawialne
  4. koncentracji i podziału przedsiębiorstw energetycznych
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.11.2009
Tagi: