Up
 
 

Prace nad ujednoliceniem GUD, podjęte z inicjatywy Prezesa URE, zakończone

Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) zaakceptowały treść projektu umowy i rekomendują jego stosowanie.

Dążąc do wzmocnienia konkurencji na rynku energii elektrycznej Prezes URE już na początku 2008 roku podjął działania zmierzające do przygotowania, a następnie przyjęcia do stosowania wzorca generalnej umowy dystrybucji (GUD) przez wszystkich zainteresowanych. Dlatego Regulator z zadowoleniem przyjął zakończenie prawie dwuletnich prac nad przygotowaniem jednolitego wzorca umowy . - Wierzę, że przyjęcie jednego wzorca umowy przyczyni się do zwiększenia ilości umów zawieranych między operatorami systemów dystrybucyjnych a spółkami obrotu, a więc do rozwoju konkurencji na rynku - komentuje zakończenie prac dr Mariusz Swora, prezes URE.

Zawarcie tego typu umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego jest warunkiem prowadzenia przez sprzedawcę energii działalności na terenie danego OSD. Co za tym idzie, abyśmy mogli zmienić sprzedawcę energii musi on mieć podpisaną generalną umowę dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem.

Mając na uwadze potrzeby odbiorców energii Prezes URE - wspólnie z organizacjami reprezentującymi sprzedawców i dystrybutorów - prowadził prace nad wprowadzeniem wzorca GUD, w toku których pomagał organizacjom rozstrzygać sporne kwestie. Przygotowany wzór rozwiązuje sporne jak dotąd kwestie dotyczące obowiązku ponoszenia przez sprzedawcę kosztów odczytu licznika związanych ze zmianą sprzedawcy energii. Wypracowany wzorzec nie przewiduje naliczania przez OSD opłat za dokonywanie odczytów wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych w związku ze zmianą sprzedawcy przez odbiorców końcowych oraz za wstrzymanie i wznowienie dostaw energii elektrycznej dokonywanych na żądanie sprzedawcy.

Przedstawiony przez oba Towarzystwa projekt generalnej umowy dystrybucji (GUD) może być od zaraz stosowany zarówno przez operatorów systemów dystrybucyjnych, jak i przez sprzedawców energii.

Projekt GUD dostępny jest także na stronach internetowych obu organizacji: TOE i PTPiREE.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 14.12.2009
Tagi: