Up
 
 

Kara za pobieranie opłat niezgodnie ze stawkami taryfowymi

PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja pobierały wyższe opłaty za przyłączanie, niż wynikało ze stawek taryfowych.

Odbiorcy, którzy chcieli zmienić warunki przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa zapłacili łącznie ponad 30 tysięcy więcej niż powinni. Oznacza to, że opłaty pobierane przez przedsiębiorstwo były od 17% do 335% wyższe od opłat wyliczanych zgodnie ze stawkami taryfowymi.

Nieprawidłowości dotyczyły odbiorców, których instalacje podłączane są bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV oraz o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW (tzw. IV i V grupa przyłączeniowa) i którzy wystąpili o zmianę rodzaju przyłącza z napowietrznego na kablowe. W takiej sytuacji Spółka realizowała przyłączenie obciążając równocześnie odbiorcę - wbrew obowiązującej taryfie - opłatą w wysokości sumy opłaty za moc przyłączeniową za przyłącze napowietrzne i opłaty w kwocie będącej różnicą między przyjętymi przez Przedsiębiorstwo kosztami rzeczywistymi budowy przyłącza kablowego, a kosztami jakie zostałyby poniesione na budowę przyłącza napowietrznego. Tym samym Przedsiębiorstwo realizowało przyłącza kablowe, tak jak wnioskowali odbiorcy, jednocześnie nakładając na nich wyższe opłaty, które miały - w ocenie Przedsiębiorstwa - rekompensować poniesione przez nie koszty.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości 10 września 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej Przedsiębiorstwu. Art. 56 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo energetyczne stanowi bowiem, iż karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z określonymi w niej warunkami. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że w okresie od lipca 2007 r. do października 2008 r. wystąpiło 21 przypadków przedłożenia odbiorcom umów o przyłączenie kablowe po stawkach wyższych niż taryfowe. W 18 przypadkach odbiorcy uiścili opłaty za przyłączenie wyższe, niż wynikające ze stawek taryfowych.
Odbiorcy ci zapłacili łącznie kwotę 64 555,82 zł, zaś według stawek taryfowych - wliczając upusty z tytułu sporządzenia we własnym zakresie dokumentacji technicznej i prawnej przyłącza - odbiorcy powinni zapłacić 29 732,65 zł. Nadpłata wynosiła więc 34 823,17 zł.

Uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, dotychczasowe zachowania podmiotu oraz możliwości finansowe Przedsiębiorstwa, Prezes URE 4 stycznia 2010 roku zakończył postępowanie administracyjne ustalając kwotę kary wymierzonej przedsiębiorcy w wysokości 50 000 zł. Od decyzji Prezesa URE przedsiębiorca ma możliwość odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia.

Przedsiębiorstwo zaprzestało niezgodnych z prawem praktyk, a wszystkie nadpłaty wraz z odsetkami zwróciło odbiorcom.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.01.2010
Tagi: