Up
 
 

Prawie 28 milionów złotych kar za nieprzestrzeganie obowiązków

43 przedsiębiorstwa nie przedstawiły do umorzenia tzw. zielonych, czerwonych lub żółtych certyfikatów; nie uiściły także opłat zastępczych.

Pod koniec 2009 roku Prezes URE wymierzył 64 kary na łączną kwotę 27 984 269,26 złotych. Ukarani przedsiębiorcy w 2008 roku nie wywiązali się z obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii z kogeneracji (tzw. czerwone i żółte certyfikaty) bądź wytworzonej w odnawianych źródłach energii (zielone certyfikaty); nie uiścili także wymaganych opłat zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa sprzedające energię odbiorcom końcowym są zobowiązane do osiągnięcia odpowiedniego - określonego na dany rok - udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia przedstawionych do umorzenia Prezesowi URE, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw pochodzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej w rocznej sprzedaży energii elektrycznej danego przedsiębiorstwa powinien w 2008 r. wynieść nie mniej niż 2,7 % dla jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW (tzw. „kogeneracja żółta”) oraz nie mniej niż 19% dla pozostałych jednostek kogeneracji (tzw. „kogeneracja czerwona”). W odniesieniu do obowiązku dotyczącego energii zielonej przedsiębiorca powinien w roku 2008 osiągnąć nie mniej niż 7% udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub z opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

Średnie wypełnienie wymienionych wyżej obowiązków przez wszystkiego zobowiązane do tego przedsiębiorstwa kształtowało się w 2008 roku na poziomie: 6,99% dla energii „zielonej”; 2,69 % dla „kogeneracji żółtej” oraz 18,95 % dla „kogeneracji czerwonej”.

Natomiast w 2009 roku obowiązki dotyczące udziału kogeneracji i odnawialnych źródeł energii w ogóle sprzedawanej odbiorcom końcowym energii wynoszą odpowiednio nie mniej niż: 2,9% dla „kogeneracji żółtej” oraz 20,6% dla „kogeneracji czerwonej” , zaś 8,7% dla tzw. „energii zielonej”.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych wymierzonych przez Regulatora stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i mają być przeznaczane na wspieranie nowych inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych. Zdaniem Prezesa URE wymierzone pod koniec roku kary powinny spełnić rolę edukacyjną i prewencyjną stymulując przedsiębiorstwa do wypełniania ciążących na nich obowiązków w przyszłych okresach rozliczeniowych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.01.2010
Tagi: