Up
 
 

Ponad 1 milion 200 tysięcy złotych kar za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji na obrót paliwami ciekłymi

W grudniu 2009 r. Prezes URE wymierzył kary 64 przedsiębiorcom, którzy naruszyli warunki koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Ukarani przedsiębiorcy wprowadzali do obrotu paliwa, których parametry nie odpowiadały obowiązującym normom jakościowym, co zostało ujawnione w trakcie kontroli przeprowadzanych m.in. przez Inspekcję Handlową. Kary wymierzane były także koncesjonariuszom, którzy nie wyposażyli eksploatowanych obiektów w określone przepisami instalacje i urządzenia spełniające wymogi techniczne i ochrony środowiska, nie przestrzegali przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego lub też eksploatowali urządzenia i instalacje bez stosownych, wymaganych przepisami prawa zezwoleń.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi - stosownie do ustawy Prawo energetyczne - wymaga uzyskania przez przedsiębiorcę odpowiedniej koncesji, która jest wydawana przez Prezesa URE. Koncesja taka określa nie tylko przedmiot i zakres działalności, ale również szczególne warunki jej wykonywania, co ma na celu zapewnienie właściwej obsługi odbiorców. Wypełnianie postanowień określonych w warunkach wykonywania działalności objętej koncesją stanowi podstawowy obowiązek każdego koncesjonariusza.

Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji. Wymierzając kary pieniężne - w wysokości do 15% ubiegłorocznego przychodu z działalności koncesjonowanej - Prezes URE uwzględnia w szczególności funkcje prewencyjne kar, które powinny być realną i odczuwalną dolegliwością dla ukaranych podmiotów, będącą reakcją na naruszenie przepisów, a także wyraźnym ostrzeżeniem na przyszłość, które ma zapobiegać powtarzaniu nagannych zachowań. Realizacja kompetencji Prezesa URE w zakresie nakładania kar ma na celu zarówno ochronę interesów odbiorców paliw (konsumentów), jak również zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania przez koncesjonariuszy infrastruktury technicznej.

Informacje o naruszeniach prawa przekazywane są Prezesowi URE w ramach współpracy z innymi organami, takimi jak Inspektoraty Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa, Urząd Dozoru Technicznego, Urzędy Miar, Urzędy Celne, organy ścigania, organy podatkowe czy organy nadzoru budowlanego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.01.2010
Tagi: