Up
 
 

Nie jesteś sam. Społeczna odpowiedzialność biznesu energetycznego.

Ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych propagujących zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, ochroną odbiorców wrażliwych oraz prawami konsumentów zorganizował w latach 2008 - 2009 Urząd Regulacji Energetyki.

Energetyczna koalicja
Bezpośrednim zyskiem firmy stosującej rozwiązania z obszaru CSR jest nie tylko lojalność konsumentów, wzmocnienie relacji ze społecznością lokalną oraz poprawa skuteczności w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym na rynku elektroenergetycznym. Bez efektywnej współpracy z władzami lokalnymi nie sposób wyobrazić sobie skutecznej walki operatorów z „długimi” przerwami w dostarczaniu energii. Za „energetyczną solidarność” jesteśmy odpowiedzialni wszyscy: operatorzy, administracja publiczna, służby porządku publicznego i środowiska lokalne - odpowiedzialna koalicja na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.

Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu energetycznego (CSR - Corporate Social Responsibility) jest jednym z priorytetów Urzędu Regulacji Energetyki, a zadaniami zrealizowanymi przez urząd w latach 2008 - 2009 była m.in. popularyzacja dobrych praktyk konsumenckich oraz troska o rzetelność firm energetycznych wobec klientów i wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami i organizacjami lokalnymi zajmującymi się ochroną interesów odbiorców.

Koncepcja CSR w Unii Europejskiej traktowana jest jako jedno z istotnych narzędzi wspierania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich.

Zespoły eksperckie, raporty
Prezes URE, jako pierwszy organ administracji rządowej, rozpoczął w 2008 r. prace nad koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu elektroenergetycznego, wspieraniem odbiorcy wrażliwego społecznie i standardami efektywności energetycznej. Z inicjatywy szefa urzędu powstały trzy zespoły robocze. Efektem ich prac były m.in. publikacje raportów zamieszczonych w Biuletynach URE nr 6/2008 oraz nr 5/2009.
Z inicjatywy Prezesa URE przeprowadzono także pierwsze w Polsce kompleksowe badanie ankietowe wśród spółek energetycznych obejmujące problematykę CSR oraz zagadnienia związane z problemami, jakie dotykają grupę odbiorców wrażliwych.

W 2010 roku w dalszym ciągu pracować będzie Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE powołany decyzją Prezesa URE we wrześniu 2009 r.

Porozumienia
URE promując zasady odpowiedzialności biznesu w sektorze energetycznym, w tym pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej, gazu oraz ciepła zaprosił do współpracy partnerów naukowych i społecznych.
W 2008 r. zostały podpisane Porozumienia o Współpracy z: PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, organizacją pożytku publicznego - stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Warszawie oraz jednostką badawczo-rozwojową - Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie. W 2009 r. podjęta została współpraca z fundacją Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. , DNV Business Assurance z siedzibą w Sopocie.

Strefa odbiorcy
Dobrym przykładem działań w obszarze CSR jest zorganizowana przez URE „Strefa Odbiorcy” - cykl spotkań i warsztatów, których celem jest przybliżenie problemów drobnych odbiorców − gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawienie różnorodności problemów, z jakimi spotykają się odbiorcy energii (m.in. niewystarczająca przejrzystość i skomplikowane procedury zmiany sprzedawcy). „Strefę Odbiorcy” skutecznie uzupełnia od kwietnia 2009 roku e - poradnik URE. Tylko w roku 2009 wirtualną „Strefę Odbiorcy” odwiedziło kilka tysięcy osób.

W latach 2008 - 2009 w trakcie szkoleń organizowanych przez URE, zaproszeni eksperci wyjaśniali procedury wstrzymania dostaw energii do odbiorców, podział na grupy taryfowe, procedury odmowy przyłączeń do sieci gazowych. W ramach „Strefy Odbiorcy” URE współpracowało m.in. z: Miejskimi Rzecznikami Konsumentów, Stowarzyszeniami Konsumentów Polskich, Federacją Konsumentów, korporacjami energetycznymi (np. PTPiREE, Towarzystwo Obrotu Energią, Izba Gospodarcza Gazownictwa), uczelniami (np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), portalami Verivox i nasza-energia.pl, zarządzającymi nieruchomościami, przedsiębiorstwami ciepłowniczymi oraz organami administracji państwowej i władzami lokalnymi.

Kodeks dobrych praktyk
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską URE przygotowuje Kodeksy Dobrych Praktyk sprzedawców energii elektrycznej i gazu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz wzory ujednoliconych umów zawieranych pomiędzy sprzedawcami, operatorami sieci dystrybucyjnych (OSD) a odbiorcami energii. W pracach nad kodeksem Prezes URE uwzględnił potrzeby konsumentów pamiętając o takich kwestiach jak m.in.: przejrzystość umowy, jakość handlowej obsługi odbiorców, klarowną procedurę zmiany sprzedawcy, informowanie odbiorcy o dostępnych sposobach racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, sposobach rozwiązywania reklamacji i sporów pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym, prawo do informacji o prawach konsumentów dotyczących usługi powszechnej, tj. prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości, w rozsądnych cenach, łatwo i wyraźnie porównywalnych i przejrzystych.
Tak przygotowany Kodeks będzie ogłoszony i rekomendowany przez Prezesa URE do stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne w relacjach z odbiorcami.

Więcej o działaniach URE poniżej:

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 05.02.2010
Tagi: