Up
 
 

Umowy powinny być zawierane z poszanowaniem zasady równości stron

Ze względu na liczne wątpliwości i problemy zgłaszane przez odbiorców gazu, Prezes URE powiadomił UOKiK o możliwości naruszenia prawa konkurencji.

Ustawa Prawo energetyczne zobowiązała przedsiębiorstwa powstałe w wyniku rozdzielenia działalności obrotu paliwami gazowymi oraz przesyłu i dystrybucji gazu do dostosowania umów zawartych przed 1 lipca 2007 r. do wymagań określonych w art. 5 ustawy. Artykuł ten wskazuje na minimalne wymagania co do treści umowy sprzedaży paliw gazowych, ich dystrybucji czy umowy kompleksowej.

Obowiązek dostosowania umów dotyczy m. in. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG SA). Odbiorcy skarżyli się Prezesowi URE, że oprócz zapisów, które są wymagane przez ustawę, w projektach umów przygotowanych przez to przedsiębiorstwo znajduje się szereg postanowień niezgodnych – zdaniem odbiorców - z przepisami obowiązującego prawa.

Zastrzeżenia odbiorców paliw gazowych dotyczyły przede wszystkim długości okresu wypowiedzenia umowy, sankcji w przypadku odebrania paliwa gazowego w ilości innej niż wcześniej określona oraz wysokości zabezpieczeń, których ustanowienie przyczynia się do wzrostu kosztów, a tym samym zmniejszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa-odbiorcy. Często podkreślanym problemem był brak realnej możliwości negocjacji poszczególnych zapisów projektów umów, mimo że współpraca podmiotów powinna opierać się na zasadzie swobody umów i równości stron stosunku umownego.

W opinii Prezesa URE dostosowanie umów powinno odbyć się z poszanowaniem zasady równości stron, reguł dotychczasowej współpracy oraz z uwzględnieniem szczególnej pozycji PGNiG SA na polskim rynku gazowym. Przedsiębiorstwo to zajmuje pozycję dominującą na rynku i dlatego jego działania powinny być oceniane w świetle tej pozycji. Obecnie odbiorcy gazu nie mają w praktyce możliwości zmiany sprzedawcy i zakupu gazu od innego podmiotu.

Niektóre z propozycji zapisów umownych, proponowanych odbiorcom przez PGNiG SA mogą być analizowane pod kątem naruszenia prawa konkurencji. Rozważenia wymaga więc, czy zaproponowanie przez dominujące przedsiębiorstwo omawianych rozwiązań umownych konkretnym odbiorcom nie stanowi przejawu nadużycia pozycji dominującej przez PGNiG, poprzez np. narzucanie uciążliwych warunków umownych. W związku z tym Prezes URE powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zaistniałej sytuacji. Wątpliwości Prezesa URE wzbudzają przede wszystkim kwestie: (1) wnoszenia przez dotychczasowych kontrahentów zabezpieczeń finansowych (przy braku indywidualizowania warunków umownych i dostosowywania ich do sytuacji kontrahentów); (2) odbioru minimalnych ilości rocznych gazu pod karą zapłaty za nieodebrane ilości (klauzula „take or pay”); (3) ograniczenia możliwości odbierania paliwa gazowego ponad ilości wskazane w nominacji rocznej oraz (4) zmiany terminów płatności.

Zawarcie umów, zawierających powyższe zapisy, może przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej odbiorców, z uwagi na konieczność ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów. Innym zagrożeniem może być - w sytuacji pojawienia się nowego sprzedawcy na rynku - utrudnienie możliwości zmiany dostawcy gazu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.02.2010
Tagi: