Up
 
 

Nowe rozporządzenie ułatwi rozwój konkurencji

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego notyfikowane.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu będą mieć pozytywny wpływ na rozwój nowych przedsiębiorstw. Regulacje te Prezes URE będzie uwzględniał w kodeksach sieciowych oraz w regulaminach świadczenia usług poszczególnych operatorów.

Z punktu widzenia rozwoju konkurencji do najistotniejszych w notyfikowanym rozporządzeniu zaliczyć można zapisy nakazujące uwzględniać zasadę pierwszeństwa przy oferowaniu pojemności magazynowych podmiotom zobowiązanym do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Wprowadzenie tej zasady pozwoli na usunięcie istotnej bariery wejścia na rynek nowych sprzedawców, przy jednoczesnym utrzymaniu mechanizmów z ustawy o zapasach - istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

Wprowadzane rozwiązania uwzględniają nieuregulowany dotychczas aspekt efektywnej współpracy różnych elementów infrastruktury gazowej, należącej do różnych podmiotów. Usługi przesyłania i dystrybucji mają być świadczone w sposób umożliwiający korzystanie z usług magazynowania i regazyfikacji. Przepisy zapobiegają sytuacji, w której dostęp do magazynów bądź terminala LNG jest blokowany niemożnością przesłania gazu.

Prace nad rozporządzeniem dają asumpt do kontynuowania prac legislacyjnych – wiele mechanizmów istotnych dla rozwoju konkurencji i poprawy bezpieczeństwa dostaw zostało omówionych, jednak uznano, że ich wdrożenie wymaga aktu rangi ustawowej.

W pracach nad rozporządzeniem w znacznej mierze wykorzystano zapisy przyjęte w zatwierdzanych przez Prezesa URE Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i Sieci Dystrybucyjnych. Przedstawiciele Prezesa URE uczestniczyli w pracach zespołu powołanego do opracowania projektu rozporządzenia.

1 lutego 2010 r. Ministerstwo Gospodarki notyfikowało Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. Jego celem jest uregulowanie zasad funkcjonowania sektora gazowego w Polsce i dostosowanie ich do wymogów acquis communautaire. Rozporządzenie zostanie podpisane przez Ministra Gospodarki po 3 maja 2010 r. (wyznaczony przez Komisję Europejską okres obowiązkowego wstrzymania procedury legislacyjnej - tzw. standstill) .

Notyfikowany akt zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105 poz. 1113).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.02.2010
Tagi: