Up
 
 

Jak teoria przekłada się na praktykę? O społecznej odpowiedzialności biznesu energetycznego

Odbiorca ostatecznym beneficjentem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Rosnące znaczenie problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze elektroenergetycznym dało asumpt do zainicjowania przez oddziały terenowe URE kolejnego cyklu spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych. Założeniem warsztatów jest uczynienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsability - CSR) bazą do rozwijania związanych z tą tematyką zagadnień obejmujących formy pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie oraz aktualne problemy odbiorców uwidaczniające się w skargach i sporach.

Północny Oddział Terenowy URE w Gdańsku w lutym zainicjował warsztaty szkoleniowe Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze energetycznym - teoria i praktyka, podczas których przedstawiciele przedsiębiorstw dzielą się swoimi doświadczeniami. Wiele przedsiębiorstw prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnej w ramach CSR. W niektórych firmach powołani zostali koordynatorzy SOB (społecznej odpowiedzialności biznesu) odpowiedzialni za wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności w obszarze miejsca pracy, rynku i środowiska naturalnego. Inne przedsiębiorstwa prowadzą z kolei działania pomocowe dla tzw. odbiorcy wrażliwego - np. nie wstrzymują dostaw mediów odbiorcy zalegającemu ze spłatą należności, ale „podają rękę” poprzez np. rozłożenie zaległości na raty.

Także Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE w Krakowie zorganizował podobne spotkania; oddzielne dla każdego z podsektorów energetycznych: gazowniczego, ciepłowniczego i elektroenergetycznego. Na spotkaniu z gazownikami analizowano między innymi możliwość stosowania układów przedpłatowych w sytuacji, gdy odbiorcy mają problemy z bieżącymi płatnościami. Okazuje się, iż urządzenia takie nie mają wysokich kosztów instalacji, problemem natomiast jest wdrożenie systemu obsługi takich liczników.

Następne spotkanie z cyklu, tym razem dla energetyków, odbyło się 17 lutego przy udziale Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach. Program tego spotkania został poszerzony o kwestie warunków przyłączenia do sieci, prognoz zużycia energii oraz warunków wstrzymania dostaw.
Kolejne spotkania planowane są w siedzibie krakowskiego oddziału na 25 lutego br. (energetyka) oraz 10 i 11 marca ( przedsiębiorstwa ciepłownicze). Oddział katowicki planuje zaś serię spotkań z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie województwa śląskiego w ramach cyklu „Azymut na odbiorcę i rynek”.

***

Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu energetycznego (CSR - Corporate Social Responsibility) jest jednym z priorytetów Urzędu Regulacji Energetyki, a zadaniami zrealizowanymi przez urząd w latach 2008 - 2009 była m.in. popularyzacja dobrych praktyk konsumenckich oraz troska o rzetelność firm energetycznych wobec klientów i wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami i organizacjami lokalnymi zajmującymi się ochroną interesów odbiorców.

Więcej o wcześniejszych inicjatywach Prezesa URE promujących społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych można przeczytać na stronie internetowej urzędu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.02.2010
Tagi: