Up
 
 

Edukacja konsumencka kluczem do rozwoju inteligentnych sieci

Prowadzone w przedsiębiorstwach energetycznych prace nad wprowadzeniem systemu inteligentych sieci powinny w pierwszym rzędzie zmierzać do osiągnięcia korzyści przez odbiorców końcowych.

Celem regulatora rynku energii jest promowanie konkurencji, która w efekcie ma służyć konsumentom i taki cel mają działania Prezesa URE w zakresie promowania systemu smart grid. Przedsiębiorstwa energetyczne, w ramach swojej polityki CSR, powinny jednak we własnym zakresie uczynić edukację konsumencką częścią realizowanych przez siebie projektów z zakresu wdrażania inteligentnych sieci - powiedział Prezes URE dr Mariusz Swora.

W rankingu państw wspierających rozwój systemów smart grid przodują w tej chwili trzy państwa: Chiny (7.323 mld $), USA (7.092 mld $) i Japonia (849 mln$). Najbardziej rozwinięte państwa na świecie postawiły na smart grid czyniąc projekty z tego zakresu integralną częścią swojej polityki gospodarczej w zakresie rozwoju technologicznego.

Wprowadzenie systemu inteligentnych sieci w Polsce jest częścią polityki energetycznej państwa do 2030 roku. Istniejące plany powszechnej wymiany liczników - co jest tylko jednym z elementów rozwoju inteligentnych sieci - wyznaczają lata 2015 - 2017 jako końcowy etap wymiany. Jednak fundusze publiczne na rozwój systemu inteligentnych sieci do tej pory zadeklarował jedynie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - aktualnie trwają w NFOŚiGW prace nad projektem programu priorytetowego „Inteligentne sieci energetyczne”, z którego środki mają być dostępne od 2011 roku.

Rozwój inteligentnych sieci jest również integralną częścią przyjętego w ubiegłym roku unijnego III. pakietu liberalizacyjnego. Spośród licznych inicjatyw unijnych w tym zakresie można wymienić wspieraną przez Komisję Europejską Europejską Platformę Technologiczną Inteligentych Sieci (adres: www.smartgrids.eu) Przedsiębiorstwa pragnące rozwijać inteligentne sieci mogą również skorzystać z następujących programów pomocowych adresowanych dla całej Unii Europejskiej: 7. Ramowego Programu Unii Europejskiej (7 th Framework Programme - FP7), Programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych - Energii (Trans - European Networks - Energy), Programu Inteligentna Energia dla Europy.

W okresie programowania na lata 2007 - 2013 Polska może skorzystać również z pięciu Programów Operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prezes URE uczestniczy aktywnie w pracach europejskiego stowarzyszenia regulatorów ERGEG nad problematyką systemu inteligentnych sieci, zainicjował również prace nad tym systemem w organizacji ERRA (www.erranet.org), skupiającej regulatorów z 28 państw regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Państw Niepodległych

W opinii Prezesa URE Polska powinna dołączyć do państw, które postawiły jednoznacznie na smart grid. System inteligentnych sieci powinien stać się podstawowym kierunkiem rozwoju technologicznego polskiej energetyki przy założeniu, że ostatecznym beneficjentem tego procesu jest konsument.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 17.03.2010
Tagi: