Up
 
 

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Prezesa URE. Przedsiębiorstwo energetyczne powinno utrzymywać zapasy paliwa bez względu na rodzaj transportu.

Sąd oddalił skargę kasacyjną Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (ZE PAK S.A.) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt VIA Ca 1348/08, utrzymującego w mocy nałożoną przez Prezesa URE na ZE PAK S.A. karę pieniężną za nieutrzymywanie przewidzianych przepisami prawa zapasów węgla brunatnego. Tym samym SN ostatecznie potwierdził stanowisko Prezesa URE dotyczące obowiązku utrzymywania zapasów węgla brunatnego przez wytwórców energii wykorzystujących paliwo tego rodzaju, bez względu na rodzaj stosowanego transportu.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dostaw energii
ZE PAK S.A. zakwestionowało rozstrzygnięcie Prezesa URE, prezentując stanowisko, że na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek utrzymywania zapasów węgla brunatnego. W ocenie ZE PAK S.A. przepisy rozporządzenia nie określają wielkości zapasów tego paliwa w sytuacji, gdy węgiel brunatny dostarczany jest do elektrowni transportem kolejowym - co miało miejsce właśnie w odniesieniu do ZE PAK S.A.

Zapasy są konieczne
W ocenie Prezesa URE na wszystkich wytwórcach energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujących węgiel brunatny, ciąży obowiązek posiadania zapasów paliw w wysokości określonej rozporządzeniem. Norma rozporządzenia określająca minimalną wielkość zapasów węgla brunatnego (tj. odpowiadającą dwudziestodobowemu zużyciu) ma charakter ogólny i nie jest uzależniona od środka użytego do transportu paliwa. Orzeczenie Sądu Najwyższego potwierdziło zasadność stanowiska Prezesa URE w omawianym zakresie oraz zgodność działań Regulatora z przepisami obowiązującymi w Polsce prawa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła jest obowiązane utrzymywać zapasy paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. Rodzaje zapasów paliw, wielkość zapasów minimalnych oraz sposób gromadzenia tych zapasów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 338).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 22.03.2010
Tagi: