Up
 
 

Sąd oddalił apelację elektrowni uznając słuszność decyzji Prezesa URE

7 mln zł kary dla przedsiębiorstwa energetycznego

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 11 marca 2010 oddalił apelację przedsiębiorstwa, w pełni podzielając stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzją z 7 grudnia 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nałożył na Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. karę w wysokości 7 014 193, 57 zł za niewywiązanie się w 2006 roku z określonego przez Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorstwo odwołało się od decyzji Prezesa URE, argumentując, że przy rozpatrywaniu sprawy powinny być stosowane przepisy obowiązujące w momencie wydawania decyzji. Tymczasem URE twierdziło, że działania Regulatora i kara wymierzona Przedsiębiorstwu dotyczyły 2006 roku, a więc okresu sprzed wejścia w życie nowych przepisów, zatem należy stosować przepisy obowiązujące w momencie zaistnienia praktyki naruszającej prawo.

W toku postępowania apelacyjnego dotyczącego tej sprawy, Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o możliwości stosowania przepisów dotyczących wymierzania kary pieniężnej w brzmieniu sprzed nowelizacji z 2007 roku do czynu objętego postępowaniem wszczętym po wejściu w życie nowych przepisów.

Sąd Najwyższy podzielił zdanie Regulatora

6 listopada 2009 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że w odniesieniu do sprawy stosować należy przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji z dnia 12 stycznia 2007 r. (Dz.U. nr 21, poz. 124). Wspomniane przepisy stosuje się do oceny wykonania w 2006 roku obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeśli postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki już po wejściu w życie nowelizacji z dnia 12 stycznia 2007 roku.

Wyrok jest prawomocny

W związku z uchwałą Sądu Najwyższego 11 marca 2010 roku Sąd Apelacyjny oddalił apelację przedsiębiorstwa podzielając tym samym stanowisko Regulatora.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.03.2010
Tagi: