Up
 
 

W trosce o jednolite i przejrzyste zasady przyłączania odbiorców do sieci gazowych

W celu ochrony potencjalnych odbiorców przed monopolistycznymi praktykami przedsiębiorstw energetycznych Prezes URE rozstrzyga spory w przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorstwa energetyczne umów o przyłączenie do sieci, jednak czyni to wyłącznie na wniosek strony.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych obowiązane jest do zawarcia, z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, umowy o przyłączenie na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, obowiązane jest o odmowie jej zawarcia niezwłocznie, pisemnie powiadomić Prezesa URE oraz zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Mając na celu ograniczenie liczby odmów przyłączenia do sieci oraz skrócenie czasu poszczególnych procedur Prezes URE - wydając 24 marca 2010 roku Stanowisko skierowane do przedsiębiorstw gazowych - ustalił jednolite i przejrzyste zasady oceny efektywności ekonomicznej przyłączania podmiotów do sieci gazowych.

Wykorzystując uprawnienia nadane Regulatorowi na mocy ustawy Prawo energetyczne i rozstrzygając sprawy sporne, powstałe z powodu braku ekonomicznych warunków przyłączenia nowych podmiotów do sieci gazowych, Prezes URE będzie kierował się przedstawionymi w Stanowisku kryteriami oceny efektywności ekonomicznej przyłączeń. W swoim stanowisku Prezes URE określił także tryb i minimalny zakres przekazywania przez przedsiębiorstwa informacji o odmowach przyłączenia.

Prezes URE, poprzez zatwierdzane taryfy, zapewnia przedsiębiorstwom środki finansowe na realizację zamierzeń wskazanych w projektach planów rozwoju. Dla przedsiębiorstw oznacza to obowiązek przyłączania odbiorców z obszaru objętego uzgodnionym projektem planu i zwalnia z konieczności przeprowadzenia analizy efektywności każdego wniosku przyłączeniowego. Z przepisów ustawy wynika, że każda propozycja przyłączenia podmiotu do sieci za opłatą wyższą od wynikającej z taryfy jest odmową i podlega obowiązkowi powiadomienia Prezesa URE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.03.2010
Tagi: