Up
 
 

Prezes URE zatwierdził taryfy gazowe

Średni wzrost opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie ok. 3 %.

17 maja 2010 r. zakończone zostały postępowania administracyjne o zatwierdzenie taryf: Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (OGP GAZ - SYSTEM) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD).

Z punktu widzenia odbiorców kluczowe znaczenie ma taryfa PGNiG, ponieważ to właśnie taryfikator tego przedsiębiorstwa oprócz cen paliw i stawek opłat abonamentowych uwzględnia stawki i opłaty pozostałych spółek tj. operatora gazociągu przesyłowego i sześciu regionalnych dystrybutorów oraz koszty magazynowania gazu (na potrzeby sezonowej zmienności jego poboru).

W efekcie zatwierdzenia nowej taryfy PGNiG wzrost średnich płatności związanych z dostawą gazu wysokometanowego wyniesie ok. 3,3 %, gazu zaazotowanego GZ - 41,5 (Lw) - 5,9 % oraz gazu zaazotowanego GZ - 35 (Ls) - 3,6 %.

Wzrost cen gazu spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów pozyskania gazu (wyższe ceny importowe gazu oraz stosunek kursów walutowych USD i EURO) oraz koniecznością realizacji postanowień ustawy o zapasach, która zobowiązuje PGNiG do zwiększenia utrzymywanych zapasów paliw (z poziomu odpowiadającego 15 dniowemu dziennemu przywozowi gazu z zagranicy do zapasu odpowiadającego 20 dniowemu dziennemu przywozowi).

Dynamika zmian płatności dla poszczególnych rodzajów gazu, obszarów spółek dystrybucyjnych i grup taryfowych jest zróżnicowana. W najmniejszym stopniu skutki wprowadzenia nowej taryfy odczują odbiorcy gazu wysokometanowego z sieci przesyłowej, dla których wzrost średniej płatności wyniesie 2,9 %.

Rachunki odbiorców zużywających gaz tylko do przygotowywania posiłków wzrosną średnio o 71 groszy miesięcznie, tj. o 3,1%. Rachunki „kuchenkowiczów” najmniej wzrosną na Mazowszu (na terenie działania spółki mazowieckiej - o 48 groszy miesięcznie); zaś najwięcej - na terenie wielkopolski (Wielkopolska Spółka Gazownictwa - o 89 groszy miesięcznie). Odbiorcy grupy W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody zapłacą średnio miesięcznie więcej o 2, 77 zł. Największa podwyżka czeka odbiorców zużywających duże ilości gazu - średnio ponad 2 tysiące metrów sześciennych rocznie - czyli tych, którzy ogrzewają mieszkania gazem; ci odbiorcy zapłacą o 11 złotych więcej miesięcznie (najmniej na Mazowszu - nieco ponad 8 złotych; najwięcej na terenie działania spółek górnośląskiej i karpackiej - odpowiednio o 12, 39 i 12,32 złotych/miesiąc).

Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców przedstawia poniższa tabela (ceny bez VAT).

lp. Obszar Skutki finansowe
roczne w zł/rok miesięczne w zł/m-c wzrost w %
1 2 3 4 5
W-1 - odbiorca o zużyciu 115 m3/rok pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków (tj.: średnie zużycie w grupie taryfowej W-1)
1 Dolnośląska Spółka Gazownictwa 6,37 0,53 2,3
2 Górnośląska Spółka Gazownictwa 10,00 0,83 3,6
3 Karpacka Spółka Gazownictwa 9,89 0,82 3,6
4 Mazowiecka Spółka Gazownictwa 5,73 0,48 2,2
5 Pomorska Spółka Gazownictwa 8,30 0,69 3,0
6 Wielkopolska Spółka Gazownictwa 10,70 0,89 4,0
  Średnio w skali kraju 8,50 0,71 3,1
W-2 - odbiorca o zużyciu 576 m3/rok pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody (tj.: średnie zużycie w grupie taryfowej W-2)
1 Dolnośląska Spółka Gazownictwa 27,17 2,26 2,6
2 Górnośląska Spółka Gazownictwa 40,71 3,39 3,9
3 Karpacka Spółka Gazownictwa 40,34 3,36 4,0
4 Mazowiecka Spółka Gazownictwa 26,29 2,19 2,6
5 Pomorska Spółka Gazownictwa 28,80 2,40 2,7
6 Wielkopolska Spółka Gazownictwa 35,87 2,99 3,5
  Średnio w skali kraju 33,20 2,77 3,2
W-3 - odbiorca o zużyciu 2 298 m3/rok pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków, podgrzania wody i ogrzania mieszkań (tj. średnie zużycie w grupie taryfowej W-3)
1 Dolnośląska Spółka Gazownictwa 132,03 11,00 3,6
2 Górnośląska Spółka Gazownictwa 148,64 12,39 4,1
3 Karpacka Spółka Gazownictwa 147,87 12,32 4,2
4 Mazowiecka Spółka Gazownictwa 100,55 8,38 2,9
5 Pomorska Spółka Gazownictwa 127,38 10,62 3,5
6 Wielkopolska Spółka Gazownictwa 136,85 11,40 3,7
  Średnio w skali kraju 132,22 11,02 3,7

Zmianie ulegają również stawki opłat za przyłączenie do sieci. W stosunku do stawek dotychczas obowiązujących rosną w zależności od spółki dystrybucyjnej od 2 % (Spółka Karpacka) do 8 % (Spółka Mazowiecka).

Taryfy dystrybutorów oraz część taryfy PGNiG dotycząca magazynowania zatwierdzone zostały na okres 12 miesięcy od dnia ich wprowadzenia w życie. Natomiast część taryfy PGNiG dotycząca dostarczania paliw gazowych zatwierdzona została na okres 6 miesięcy.

Średnia stawka opłaty dla OGP Gaz - System rośnie o 3,4 %, natomiast dla OSD od 0,5 % (w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.) do 5,6 % (w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.).

Decyzje zatwierdzające wyżej wskazane taryfy opublikowane zostały w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 14 (329) i 15 (330) z dnia 17 maja 2010 r. O terminie wprowadzenia w życie nowych taryfy decydują same przedsiębiorstwa. Najwcześniej nowe taryfy mogą zostać wprowadzone 1 czerwca, najpóźniej 1 lipca 2010 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.05.2010
Tagi: