Up
 
 

Blackout a Krajowy System Energetyczny. Prezes URE o bezpieczeństwie energetycznym kraju

Prezes URE, dr Mariusz Swora, wziął udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej - „Blackout a Krajowy System Energetyczny. Współdziałanie w realizacji planów obrony i odbudowy KSE”.

W dniach 16 - 18 czerwca w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom bezpieczeństwa energetycznego kraju, obowiązującym procedurom alarmowym, bezpieczeństwu dostaw, zdolności jednostek wytwórczych w procesie obrony i zasilania Krajowego Systemu Energetycznego oraz ryzyku awarii w lokalnych systemach rozdzielczych.

Wydarzenie zorganizowały Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, PSE Operator SA, ENEA Operator Spółka z o.o., PGE Elektrownia Bełchatów SA.

Prezes URE podkreślił, iż problematyka blackoutów wpisuje się w jeden z celów III pakietu liberalizacyjnego UE, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Prezes URE odniósł się również do ostatniej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, która implementowała dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz.U.UE.L.06.33.22). Dr Mariusz Swora zauważył również, że jednym z deklarowanych celów polskiej Prezydencji w UE jest bezpieczeństwo energetyczne.

- Przygotowanie polskiej prezydencji wymaga współpracy środowiska naukowego, sektora energetycznego i odbiorców tak, aby przeprowadzić wspólne inicjatywy wzmacniające gwarancje bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na szczeblu unijnym - stwierdził Prezes Swora.

Charakteryzując sytuację polskich odbiorców energii elektrycznej, Prezes URE zauważył: - Dzisiaj odbiorcy końcowi mają coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa w zakresie dostaw energii elektrycznej. Tracą zaufanie do wielkiej energetyki i chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo dostaw we własnym zakresie.

Prezes URE zwrócił uwagę na wnioski płynące z I raportu benchmarkingowego nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, przygotowanego pod egidą URE. Zdaniem dr Mariusza Swory konieczna jest dyskusja nad wprowadzeniem w życie wniosków z tego raportu, jak również rozmowa nad możliwie szybką implementacją wniosków płynących z poznańskiej konferencji.

Zaprezentowany w lutym 2010 roku Raport dotyczył badań porównawczych polskiej energetyki pod kątem bezpieczeństwa i jakości dostaw energii, obowiązujących procedur, jakości obsługi klienta.

W zamierzeniu Regulatora celem opracowania I-go Krajowego raportu benchmarkingowego nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych - jest poprawa parametrów dostaw energii elektrycznej w tym handlowych standardów jakości usług związanych z obsługą klienta, standardów ciągłości dostaw oraz jakości napięcia, a w konsekwencji poprawa jakości „energetycznego produktu” trafiającego do odbiorcy.

Podstawą opracowania raportu były dane statystyczne pozyskane od operatora sieci przesyłowej (OSP) oraz czternastu największych operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) obejmujących większość odbiorców, przy czym w przypadku przedsiębiorstw operujących na największym terytorium, uwzględniono oddzielnie każdy oddział przedsiębiorstwa. Liczba badanych podmiotów wynosiła 34.

Raport nakreśla i wskazuje główne kierunki zmierzające do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej zarówno do odbiorców przemysłowych, instytucjonalnych, jak i tych w gospodarstwach domowych. Raport upowszechnia najlepsze praktyki handlowe, wpisuje się w podejmowane przez URE działania na rzecz propagowania wiedzy o polskiej energetyce, wyposaża odbiorców w podstawowe narzędzie jakim jest aktualna informacja o stanie rynku, o przysługujących im prawach i obowiązkach, możliwościach korzystania z różnych form pomocy realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. W dokumencie zawarto także harmonogram działań dla poprawy jakości dostaw energii elektrycznej.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie konferencji www.blackout.put.poznan.pl.

***

Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych został wykonany z inicjatywy i przy wsparciu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Praca została zrealizowana przez Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk w ramach projektu nr 2006/018-180.02.04 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility PL2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” Nr ref. 2006/018-180.02.04.02 - Część B.

O Raporcie pisaliśmy m.in. w aktualnościach na stronie URE w lutym 2010 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.06.2010
Tagi: