Up
 
 

URE w regionach: Łódź, Szczecin. Bezpieczeństwo energetyczne gmin i zmiana sprzedawcy

W Szczecinie, Koszalinie, Pyrzycach i Wałczu eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzili szkolenia dla łącznie 114 gmin województwa zachodniopomorskiego.

 • Małgorzata Górecka - Wszytko, ekspert URE, prowadzi warsztat dla samorządów województwa zachodniopomorskiego
  Małgorzata Górecka - Wszytko, ekspert URE, prowadzi warsztat dla samorządów województwa zachodniopomorskiego
 • Eksperci URE o planowaniu energetycznym w gminach
  Eksperci URE o planowaniu energetycznym w gminach
 • Małgorzata Górecka - Wszytko, ekspert URE, w trakcie szkolenia dla samorządów województwa zachodniopomorskiego - „Planowanie energetyczne w gminie - obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne i ich znaczenie”
  Małgorzata Górecka - Wszytko, ekspert URE, w trakcie szkolenia dla samorządów województwa zachodniopomorskiego - „Planowanie energetyczne w gminie - obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne i ich znaczenie”
 • Prezentacja URE dla samorządów województwa zachodniopomorskiego
  Prezentacja URE dla samorządów województwa zachodniopomorskiego
 • URE w Łodzi o zmianie sprzedawcy
  URE w Łodzi o zmianie sprzedawcy
 • Upowszechnianie wiedzy o rynku energii elektrycznej - konferencja URE w Łodzi
  Upowszechnianie wiedzy o rynku energii elektrycznej - konferencja URE w Łodzi
 • Eksperci URE w Łodzi
  Eksperci URE w Łodzi
 • Ekspert URE - Jacek Górski. Prezentacja URE w Szczecinie
  Ekspert URE - Jacek Górski. Prezentacja URE w Szczecinie
 • Ekspert URE - Bartosz Ott. Prezentacja URE w Szczecinie
  Ekspert URE - Bartosz Ott. Prezentacja URE w Szczecinie

Prezes URE i Marszałek o planowaniu energetycznym w gminach

Jedną z istotnych barier utrudniających dostęp do sieci energetycznych i wpływających na stan bezpieczeństwa energetycznego w regionie jest brak projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię, których opracowanie spoczywa na wójtach, burmistrzach i prezydentach miast (art. 19 ustawy Prawo energetyczne). Planowanie energetyczne daje możliwość kreowania lokalnej polityki, a sprawny i niezawodny sektor energetyczny jest ważny dla rozwoju gospodarczego i przestrzennego gminy. Założenia do planu zaopatrzenia pozwalają na zdobycie informacji o stanie zaopatrzenia gminy w energię oraz identyfikację zagrożeń, a zatem ułatwiają proces podejmowania decyzji - w interesie mieszkańców gminy i zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne projekt założeń dla obszaru gminy ma zostać opracowany na okres co najmniej 15 lat i aktualizowany co najmniej raz na 3 lata.

31 maja 2010 Prezes URE oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przesłali do prezydentów, burmistrzów i wójtów z terenu województwa, list dotyczący nowych regulacji prawnych z zakresu opracowania projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynikających z ustawy z dnia 8 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104), istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i zapewniania ciągłości i niezawodności dostaw energii.

Starzenie się infrastruktury technicznej, brak modernizacji oraz rozwoju źródeł i sieci w konsekwencji prowadzi do stworzenia zagrożeń w zakresie ciągłości i niezawodności dostarczania energii. Dlatego też ocena aktualnego stanu zaopatrzenia oraz przewidywanych zmian w zapotrzebowaniu na energię dokonywana powinna być na szczeblu lokalnym, właśnie w ramach wykonywania założeń do planu zaopatrzenia.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera współpraca samorządu lokalnego z przedsiębiorstwami energetycznymi, jako podmiotami posiadającymi wiedzę specjalistyczną, planującymi rozwój infrastruktury technicznej pod kątem przyszłych inwestycji.
- Zdając sobie sprawę z wagi i znaczenia wskazanego wyżej przedsięwzięcia, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, racjonalnego zużycia paliw i energii oraz ciągłości i niezawodności dostaw, zwracamy się do Państwa o przystąpienie do realizacji ustawowego obowiązku przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej współpracy z naszej strony. - napisali wspólnie Prezes URE oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Warsztaty URE dla 114 gmin

W związku ze wspólną inicjatywą władz województwa oraz Prezesa URE, eksperci URE z Oddziału Terenowego URE w Szczecinie w dniach od 8 do 11 czerwca 2010 roku, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadzili warsztaty szkoleniowe na temat „Planowania energetycznego w gminach”.

Zajęcia odbyły się w czterech miastach: Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), Koszalin (Politechnika Koszalińska), Wałcz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Pyrzyce (Starostwo Powiatowe w Pyrzycach). W szkoleniach brali reprezentanci 114 gmin z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia prezentowały przykłady tworzenia przez gminy planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Na powyższych spotkaniach została także zaprezentowana problematyka i procedura związana z prawem odbiorcy do zmiany sprzedawcy energii (TPA).

Trwają rozmowy URE z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego dotyczące zorganizowania podobnych szkoleń w województwie lubuskim.

W Łodzi o zmianie sprzedawcy

W dniu 14 czerwca 2010 roku w Środkowo - Zachodnim Oddziale Terenowym URE z siedzibą w Łodzi odbyła się konferencja poświęcona upowszechnianiu wiedzy o rynku energii elektrycznej. Spotkanie było elementem strategii Prezesa URE w zakresie promowania konkurencji na rynku energii elektrycznej. Udział w konferencji wzięli miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów oraz przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące „Kompetencji Prezesa URE wg aktualnego stanu prawnego” oraz „Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej”. W trakcie spotkania uzgodniono sposób współpracy przedstawicieli odbiorców paliw i energii z przedsiębiorstwami energetycznymi, co powinno przyczynić się do poprawy jakości obsługi odbiorców z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.

Odbiorca wrażliwy w Szczecinie

Również o prawach odbiorcy w zakresie zmiany sprzedawcy prądu mówili eksperci URE w Szczecinie, podczas spotkania zorganizowanego w dniu 15 czerwca 2010 roku.
W siedzibie Oddziału Terenowego URE w Szczecinie odbyło się szkolenie dotyczące m.in.: Europejskiego Roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wstrzymania dostaw energii, efektywności energetycznej, rozliczania za energię - faktury oraz zmiany sprzedawcy energii (TPA). O efektywności energetycznej informował w swojej prezentacji - ekspert URE, Jacek Górski, natomiast prezentację „Efektywność energetyczna, zasady rozliczeń za energię elektryczną odbiorcy wrażliwego”, przygotował Bartosz Ott, ekspert URE z OT w Szczecinie.

W szkoleniach brali udział m.in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rzecznicy konsumentów z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

***

W latach 2008 - 2009, URE zorganizował ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych propagujących zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, ochroną odbiorców wrażliwych oraz prawami konsumentów. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE, zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.06.2010
Tagi: