Up
 
 

URE w regionach - o efektywności energetycznej sektora publicznego

Troska URE o ograniczanie kosztów zużycia e.e. przez podmioty publiczne działające na rzecz obywateli.

URE promuje efektywność energetyczną wśród odbiorców z sektora publicznego. Eksperci URE w ramach realizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań edukacyjno - informacyjnych promują racjonalne użytkowanie energii w instytucjach finansowanych z budżetu państwa.

Oszczędniej w ZUS-ie
Oddział Centralny URE z siedzibą w Warszawie, przeprowadził w dniu 16 września br. szkolenie dla kadry Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajmującej się m. in. zarządzaniem zakupami energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Przedmiotem szkolenia były procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz praktyczne działania nieinwestycyjne i inwestycyjne służące racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Odbiorco instytucjonalny nie jesteś sam
Dobrym przykładem efektywnych relacji z samorządami i organizacjami pozarządowymi oraz transferu wiedzy do partnerów społecznych URE są m.in. działania Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki. I tak eksperci Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach, kontynuują współpracę z ośrodkami pomocy społecznej. Efektem współpracy były m.in. warsztaty poświęcone efektywności energetycznej, zorganizowane dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, przeprowadzone w czerwcu 2010 roku.
Natomiast eksperci z Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dotyczące efektywności energetycznej, adresowane do pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Policjantów oraz pracowników Komend Powiatowych z terenu województwa wielkopolskiego.

URE na rzecz efektywności energetycznej
Zobowiązania racjonalizacji zużycia energii sektora publicznego wynikają m.in. z przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 - „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Zgodnie z zapisami rządowej strategii rozwoju sektora energetycznego, w tym prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię oraz programem działań wykonawczych do 2012 roku - sektor publiczny ma być przykładem racjonalnego wykorzystania energii. Działania ekspertów URE na rzecz promowania efektywności energetycznej są jednym z zadań regulatora wymienionych w dokumencie Rady Ministrów.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.09.2010