Up
 
 

Wiedza - energia - dialog. URE w regionach

Południowo - Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie współpracuje ze społecznościami lokalnymi, stowarzyszeniami samorządowymi, organizacjami naukowymi i technicznymi.

Współpraca z partnerami społecznymi to „mocna strona URE”, każdego tygodnia eksperci Urzędu uczestniczą w spotkaniach, konferencjach, projektach edukacyjnych, organizowanych „przez” lub „dla” partnerów społecznych polskiego regulatora. Zgodnie z zasadami przyjętymi już na początku misji obecnego kierownictwa URE ważną częścią pracy urzędu jest „transfer wiedzy” i adresowanie działań edukacyjnych do „Złotego Trójkąta” - administracji, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych.
Znakomitą cześć pracy edukacyjnej regulatora wykonują eksperci w Oddziałach Terenowych URE. Są blisko.

Energie Cités w Krakowie

W dniach 28 - 29 września 2010 roku, eksperci URE wzięli udział w spotkaniu projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w Krakowie. Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a skierowany został głównie do przedstawicieli gmin, osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w budynkach oraz dyrektorów szkół. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. audytu energetycznego i świadectw charakterystyki energetycznej, roli edukacji w zarządzaniu energią, źródeł finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej oraz wpływu oświetlenia na zużycie energii w tego typu obiektach. Magdalena Mrowczyk, ekspert URE z Krakowa, przedstawiła prezentację dotyczącą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej z uwzględnieniem specyfiki działania gminy. Problematyka zmiany sprzedawcy była następnie kontynuowana na drugiej konferencji zorganizowanej głównie dla jednostek samorządu terytorialnego.

O energii nad Wisłą

W dniach 1-2 października 2010 r. przedstawiciele URE wzięli udział w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Krakowie.
W spotkaniu zorganizowanym w Dobczycach uczestniczyło ok. 80 reprezentantów SPE, przedstawicieli służb energetycznych przedsiębiorstw oraz gmin z województwa małopolskiego i podkarpackiego. Podczas konferencji wygłoszono 7 referatów zgrupowanych w dwóch panelach tematycznych. W panelu pod ogólnym tytułem Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy i Konsumenta wynikające z ustawy Prawo energetyczne, dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba, dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie, przedstawiła zagadnienia wynikające ze zmian w prawie energetycznym m.in. w zakresie przyłączania podmiotów do sieci energetycznych. Z kolei, ekspert URE, Magdalena Mrowczyk, przedstawiła prezentację na temat wdrażania przez Prezesa URE koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i wspierania odbiorcy wrażliwego społecznie. Następnie słuchaczy zapoznano z procedurą zmiany sprzedawcy. Natomiast, w panelu dotyczącym odnawialnych źródeł energii ekspert URE, Józef Indyka przedstawił założenia wynikające z projektu Ministra Gospodarki pt. „Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych” oraz szczegółowe zasady i wymagania dotyczące wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) i kogeneracyjnych (CHP) z uwzględnieniem współspalania biomasy.

energiawgminie.pl

Już trzy dni później eksperci URE z Krakowa wzięli udział I FORUM OZE - energiawgminie.pl.
Forum zorganizowały wspólnie: Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Wydawnictwo GLOBEnergia.
I FORUM odbyło się w Krakowie w dniach 5-6 października 2010 roku w Sali Obrad Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pod hasłem „Odnawialne źródła i poszanowanie energii w gminach - teoria i praktyka”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Mariusz Swora. Obszar OZE zaprezentowany podczas Forum to nowe technologie, sposoby finansowania działań pro-środowiskowych, aktualne przepisy oraz planowanie energetyczne w gminie. W ramach panelu dotyczącego polityki i priorytetów w realizacji i finansowaniu inwestycji OZE, dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba - dyrektor OT Kraków mówiła o zasadach przyłączania OZE do sieci energetycznych w świetle ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, obowiązującej od 11 marca 2010 r. Ciekawą formą promocji wiedzy na temat źródeł odnawialnych, były towarzyszące pierwszemu dniu Forum, mini targi połączone z prezentacją stoisk promocyjnych uczestników konferencji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały przygotowane przez URE dotyczące także zmiany sprzedawcy. Po zakończonej prezentacji eksperci z OT Kraków, Magdalena Mrowczyk i Małgorzata Gimińska, odpowiadały na pytania uczestników.

 • Spotkanie Energie Cités w Krakowie
  Spotkanie Energie Cités w Krakowie
 • Spotkanie Energie Cités w Krakowie
  Spotkanie Energie Cités w Krakowie
 • Dyrektor Małgorzata Nowaczek - Zaremba podczas spotkania I Forum OZE w Krakowie
  Dyrektor Małgorzata Nowaczek - Zaremba podczas spotkania I Forum OZE w Krakowie
 • Dyrektor Małgorzata Nowaczek - Zaremba podczas spotkania I Forum OZE w Krakowie
  Dyrektor Małgorzata Nowaczek - Zaremba podczas spotkania I Forum OZE w Krakowie
 • I Forum OZE w Krakowie
  I Forum OZE w Krakowie
 • Stoisko URE podczas I Forum OZE w Krakowie
  Stoisko URE podczas I Forum OZE w Krakowie
 • Stoisko URE podczas I Forum OZE w Krakowie
  Stoisko URE podczas I Forum OZE w Krakowie
 • Dyrektor Małgorzata Nowaczek - Zaremba podczas konferencji w Dobczycach
  Dyrektor Małgorzata Nowaczek - Zaremba podczas konferencji w Dobczycach
 • Magdalena Mrowczyk, ekspert URE, podczas konferencji w Dobczycach
  Magdalena Mrowczyk, ekspert URE, podczas konferencji w Dobczycach
 • Józef Indyka, ekspert URE, podczas konferencji w Dobczycach
  Józef Indyka, ekspert URE, podczas konferencji w Dobczycach
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.10.2010
Tagi: