Up
 
 

Na drodze do rozwoju konkurencji i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu

Prezes URE wyznaczył GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia.

  • Marek Woszczyk, wiceprezes URE i Jan Chadam, prezes zarządu Gaz - System
    Marek Woszczyk, wiceprezes URE i Jan Chadam, prezes zarządu Gaz - System

17 listopada br. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM został wyznaczony operatorem gazowego systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał - Europa Zachodnia na okres do 31 grudnia 2025 roku (właścicielem polskiego odcinka SGT jest spółka System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ). - Mając na uwadze kluczową rolę operatora systemu przesyłowego dla funkcjonowania rynku gazu, w celu zapewnienia bezzwłocznej realizacji funkcji OSP, decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności - poinformował na spotkaniu z prasą Marek Woszczyk, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Większa przejrzystość działania

Podstawowe zadania operatora systemu przesyłowego (OSP) polegają przede wszystkim na oferowaniu uczestnikom rynku gazu usług przesyłania w sposób niedyskryminacyjny oraz na dostarczaniu wszystkim zainteresowanym informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania, a także na zapewnieniu bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania systemu przesyłowego, zapewnieniu wzajemnych połączeń danego systemu z innymi systemami przesyłowymi.

OSP będzie odpowiedzialny za wdrożenie i realizację wszystkich obowiązków operatora, w tym obowiązku przyjęcia mechanizmów alokacji zdolności przesyłowej, co będzie wymagało zatwierdzenia przez Regulatora kodeksu sieci (tak zwana Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej). Operator będzie również zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości informacji o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej dla punktów „wejścia” i „wyjścia” z SGT.

Dzisiejsza decyzja Prezesa URE pozwoli nam pełnić funkcję operatora na odcinku gazociągu tranzytowego w Polsce na podstawie umowy, którą wcześniej podpisaliśmy z jego właścicielem. Rozpoczynamy teraz prace nad przygotowaniem praktycznych procedur (m.in. kodeksu sieci) umożliwiających jej realizację i gwarantujących swobodny dostęp do wolnych mocy przesyłowych w gazociągu jamalskim - powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A podczas wspólnej konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie.

Zakres zadań i obowiązków operatora sytemu przesyłowego gazowego został określony w ustawie - Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

W wydanej decyzji Prezes URE określił brzegowe warunki niezbędne do zagwarantowania niezależności w realizacji zadań operatorowi systemu przesyłowego, który wykonuje działania na sieci innego podmiotu. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie OSP muszą mieć zapewnioną możliwość niezależnego działania oraz nie mogą podlegać kierownictwu Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ - właściciela polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych. OSP jest także zobowiązany realizować zadania operatora stosując obiektywne i przejrzyste zasady w celu zagwarantowania niedyskryminacyjnego dostępu do polskiego odcinka gazociągu Jamał - Europa Zachodnia wszystkim zainteresowanym podmiotom. Ustawa Prawo energetyczne pozwala, aby OSP - czyli GAZ-SYSTEM - ustalił z właścicielem sieci przesyłowej (EuRoPol GAZ), w drodze umowy, szczegółowe zasady wykonywania obowiązków, za które odpowiedzialny jest OSP.

Konkurencja i równy dostęp stron trzecich do infrastruktury

Ponieważ do obowiązków OSP należy m.in. zapewnienie dostępu stron trzecich do sieci przesyłowej na niedyskryminacyjnych zasadach, wyznaczenie przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM operatorem polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa stanowi znaczący krok w tworzeniu warunków konkurencji na rynku dostaw gazu dla polskich odbiorców - wyjaśniał znaczenie decyzji wiceprezes Woszczyk.

Więcej inwestycji to większe bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego

Wyznaczenie operatora gazociągu i związana z tym ścisła współpraca OSP i Europol Gaz powinna również przyczynić się do intensyfikacji inwestycji w gazową infrastrukturę przesyłową w Polsce oraz stanowić bodziec dla innych przedsiębiorstw energetycznych np. do budowy i uruchamiania podziemnych magazynów gazu ziemnego - odgrywających ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw gazu.

***

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się jednego operatora systemu przesyłowego gazowego. Ustawa stanowi, że operator systemu przesyłowego powinien działać w formie spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Podmiotem spełniającym te kryteria działającym na terytorium RP jest OGP GAZ-SYSTEM S.A.

21 września 2010 r. regulator wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM operatorem tranzytowego systemu przesyłowego, które zakończyło się w dn. 17 listopada wydaniem decyzji. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.11.2010
Tagi: