Up
 
 

Prezes URE monitoruje stan bezpieczeństwa Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego

Zmierzyć bezpieczeństwo sieci i potrzeby inwestycyjne

Celem badania jest ocena długoterminowego bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i możliwości zapewnienia pokrycia bieżącego zapotrzebowania na moc elektryczną. Badanie pomoże w ustaleniu faktycznego poziomu potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw wytwórczych, Operatora Systemu Przesyłowego oraz Operatorów Sieci Dystrybucyjnych do 2030 r.

Prezes URE - działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne - zwrócił się do Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) i Operatora Sieci Przesyłowych (OSP) oraz 45 przedsiębiorstw wytwarzających energię o przesłanie informacji dotyczących stanu majątku sieciowego oraz zamierzeń inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa energetyczne zostały wezwane do przedłożenia Prezesowi URE danych dotyczących m.in. prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i zapotrzebowania szczytowego na moc elektryczną na właściwym sobie obszarze działania oraz zapotrzebowania szczytowego na moc elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Regulator rynku zainteresowany jest pozyskaniem szczegółowych prognoz dla kolejnych lat okresu 2011 - 2014 oraz informacji na temat szacunkowego wzrostu zapotrzebowania na e.e. w okresie 2015 - 2030. Przedsiębiorstwa wytwórcze oprócz planów inwestycyjnych poproszono o podanie danych nt. m.in. budowy nowych mocy wytwórczych, odtworzenia i modernizacji istniejących jednostek wytwórczych, technologii wytwarzania energii, stanu realizacji prac i szacowanych nakładów inwestycyjnych.

Pytamy o przyszłość

Z danych przesłanych przez przedsiębiorstwa poznamy m.in. charakterystykę wniosków o wydanie warunków przyłączenia złożonych przez wytwórców u OSD i OSP w kontekście technologii wytwarzania i terminu uruchomienia mocy wytwórczej.

Istotną informacją dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego kraju będą odpowiedzi na pytanie o inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej, inwestycje rozwojowe w latach 2011 - 2014 oraz pozyskane od przedsiębiorstw energetycznych informacje dotyczące zakresu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w latach 2015 - 2030 w tym szczegółowe dane obejmujące m.in. liczbę transformatorów, długość sieci i sumaryczne nakłady na inwestycje. Ponadto Prezes URE zbierze informacje na temat planowanych przez OSD inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, w tym na temat przewidywanego wpływu inwestycji na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Urząd Regulacji Energetyki planuje upublicznienie raportu z badania w lutym 2011 r. Efekty prac ekspertów URE zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu, podobnie jak miało to miejsce w przypadku raportu URE - Rynek energii elektrycznej w I półroczu 2008 r.

Przypominamy, że raport z września 2008 r. miał charakter analizy sytuacji na hurtowym i detalicznym rynku energii elektrycznej z elementami oceny zasad funkcjonowania rynku i możliwości rozwoju konkurencji po konsolidacji sektora elektroenergetycznego. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.11.2010