Up
 
 

Prezes URE pomaga mieszkańcom Śląska zapewnić ciągłość dostaw energii

Trzy tysiące odbiorców zostanie przyłączonych do sieci dystrybucyjnych innych przedsiębiorstw

Zapewnienie ciągłości dostaw energii do odbiorców priorytetem

W przypadku, gdy jedno z przedsiębiorstw koncesjonowanych kończy działalność, najważniejszym z punktu widzenia Prezesa URE jest zapewnienie jego dotychczasowym odbiorcom ciągłości dostaw energii. W związku tym Prezes URE na bieżąco monitoruje działania podejmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne działania związane z zakończeniem działalności, w celu zbadania, czy interes odbiorców nie jest zagrożony.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń likwiduje pokopalnianą sieć energetyczną

Jednym z takich przedsiębiorstw energetycznych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dalej: SRK), która likwiduje pokopalnianą sieć energetyczną. SRK już w 2007 r. poinformowała Urząd o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną na obszarze 9 gmin województwa śląskiego (Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Zabrze, Jaworzno, Siemianowice Śląskie, Chorzów i Bytom). Spółka obsługiwała około trzech tysięcy odbiorców (głównie odbiorców w gospodarstwach domowych oraz drobnych przedsiębiorców).

Prezes URE ma prawo i obowiązek interweniowania w sytuacjach, w których interes odbiorców może być zagrożony. W związku z tym od 2007 r., tj. od momentu gdy SRK poinformowało o zamiarze zakończenia dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, Prezes URE aktywnie monitoruje sprawę zakończenia działalności przez tę spółkę. Zważając na społeczny wymiar problemu Regulator podejmuje również działania mające ułatwić odbiorcom SRK zmianę dystrybutora m.in. poprzez próby dotarcia do poszczególnych odbiorców i doprowadzenia do wydania warunków przyłączenia oraz wykonania nowych przyłączeń wraz z ewentualną rozbudową sieci dystrybucyjnej nowych dostawców.

Prezes URE informuje i pomaga odbiorcom

Od 2007 roku Prezes URE aktywnie monitoruje sprawę zakończenia działalności przez tę spółkę poprzez m.in. cykliczne zbieranie informacji od SRK i lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji koniecznych do przyłączenia wszystkich dotychczasowych odbiorców SRK do sieci dystrybucyjnej nowych dystrybutorów oraz o liczbie odbiorców, którzy dotychczas nie podpisali stosownych umów o przyłączenie.

W celu ograniczenia skutków zmiany dystrybutora energii elektrycznej dla odbiorców SRK Prezes URE zainicjował rozmowy pomiędzy SRK i nowymi dystrybutorami energii elektrycznej (tj. ENION S.A. i Vattenfall Distribution Poland S.A.) w sprawie ewentualnego przejęcia przez nich odcinków sieci elektroenergetycznej, do której przyłączeni są dotychczasowi odbiorcy SRK. Ponieważ zastosowanie tego trybu nie było możliwe we wszystkich przypadkach, dla dotychczasowych odbiorców SRK procedura zmiany dystrybutora energii elektrycznej wiąże się ze złożeniem wniosku o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nowego dystrybutora.

Ze względu na zakres i społeczną wagę sprawy, działania Prezesa URE skupiły się również na szerokiej akcji informacyjnej skierowanej zarówno do urzędów gmin, jak i do odbiorców zasilanych z sieci SRK (do których 3-krotnie były wysyłane bezpośrednie informacje), o konieczności przyłączenia się do sieci innych dystrybutorów energii elektrycznej działających na tym terenie oraz o konsekwencjach braku przełączenia się do ich sieci. Przedstawiciel Prezesa URE brał również udział w spotkaniu, zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Sosnowca, z odbiorcami SRK oraz nowymi dystrybutorami energii elektrycznej.

W wyniku opóźnień w realizacji przez ENION S.A. inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury sieciowej w celu przyłączenia wszystkich dotychczasowych odbiorców SRK, konieczne było trzykrotne przedłużenie okresu ważności poprzednio udzielonych SRK koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz na obrót energią elektryczną. Ostatecznie w grudniu 2010 r. SRK poinformowała Prezesa URE o zakończeniu - na przełomie października i listopada 2010 r. - budowy nowej infrastruktury sieciowej w dzielnicy Sosnowiec-Klimontów, tj ok. z 5 miesięcznym opóźnieniem. Opóźnienie to spowodowało, że do końca okresu obowiązywania koncesji SRK, tj. do dnia 31 grudnia 2010 r., nieprzełączonych było w tym rejonie ok. 950 odbiorców energii elektrycznej, głównie odbiorców indywidualnych zlokalizowanych w mieszkalnych budynkach wielolokalowych. W związku tym, aby umożliwić zakończenie procesu związanego z przełączeniem odbiorców energii elektrycznej SRK do sieci ENION i zapewnić w tym okresie zasilanie przez dotychczasowego dystrybutora, okres obowiązywania koncesji SRK został przedłużony do 31 maja 2011 r.

Zostały trzy miesiące

W lutym 2011 r. Prezes URE wystosował do ostatniej grupy 950 odbiorców SRK pisma, w których poinformował, że z dniem 31 maja 2011 r. SRK zakończy całkowicie działalność gospodarczą w zakresie obrotu oraz dystrybucji energii elektrycznej oraz że po tym terminie spółka wyłączy z eksploatacji wszystkie, pozostające w jej gestii, sieci elektroenergetyczne znajdujące się w rejonie dzielnicy Sosnowiec-Klimontów w Bytomiu. Odbiorcy, którzy do dnia 31 maja 2011 r. nie dopełnią obowiązku przyłączenia się do sieci nowego dystrybutora energii elektrycznej, zostaną pozbawieni zasilania w energię elektryczną. Zatem w ich interesie leży pilne złożenie wniosku o przyłączenie do nowego dystrybutora energii elektrycznej.

***

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z zawieraniem umów gwarantujących realizację dostaw energii elektrycznej po zakończeniu działalności przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., pomocy odbiorcom udzielą: pracownicy Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach (tel. /032/ 258 76 91, e-mail: katowice@ure.gov.pl) lub Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w warszawskiej centrali Urzędu (tel. /022/ 661 63 06; e-mail: dpe@ure.gov.pl).

Więcej na ten temat:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.02.2011