Up
 
 

Jaśniej, prościej, z korzyścią dla odbiorcy.

Prezes URE rekomenduje standaryzację i uproszczenie umów związanych ze zmianą sprzedawcy

Jednym z problemów zgłaszanych przez odbiorców energii są skomplikowane umowy podpisywane przez odbiorców przy zmianie sprzedawcy energii. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki już w 2008 r. uznał standaryzację i uproszczenie wzorców umów, za jeden z kluczowych elementów stanowiących o sukcesie procesu liberalizacji i efektywnej konkurencji na rynku energii.

Mapa drogowa ciągle aktualna...

Zapewnienie powszechnego stosowania umów kompleksowych dla drobnych odbiorców w ofertach alternatywnych sprzedawców było jednym z głównych postulatów dokumentu „Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym” przestawionego przez Prezesa URE w styczniu 2008 roku. Jedną z rekomendacji regulatora zapisanych w Mapie drogowej było m.in. wprowadzenie obowiązku rozliczania odbiorców na podstawie jednej faktury, co wymagałoby rozwiązania systemowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji odbiorców w gospodarstwach domowych, za których wszystkie sprawy związane ze zmianą sprzedawcy mógłby załatwiać nowy sprzedawca. Taka praktyka jest powszechna w innych krajach UE, bardziej zaawansowanych we wdrażaniu konkurencyjnego rynku energii. Praktyka wskazuje, że celowym byłoby administracyjne określenie wzorców takich dokumentów oraz okresowa ich weryfikacja dokonywana przez organy odpowiedzialne za ochronę konsumentów i konkurencji.

Beneficjent ostateczny

W 2008 r. Prezes URE jednoznacznie uznał, że to konsument - odbiorca końcowy powinien zostać uznany za podstawowego i ostatecznego beneficjenta procesów liberalizacji. Mapa drogowa zawierała propozycję działań, które powinny zostać podjęte dla realizacji celu, jakim jest dalsza liberalizacja rynku energii elektrycznej.

Rozwiązania rekomendowane w Mapie drogowej częściowo zrealizowała nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z marca 2010 r. Odbiorcy, którzy chcą skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy, ale nie chcą mieć dwóch umów, zawierają umowę z wybranym sprzedawcą, sprzedawca natomiast zawiera na rzecz i w imieniu odbiorcy umowę z operatorem systemu. O prawach odbiorcy związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej informujemy na stronie internetowej URE www.maszwybor.ure.gov.pl.

„Dobra umowa” w trakcie certyfikacji

Postulaty Prezesa URE dotyczące rozwiązań służących zmianie sprzedawcy wspiera Towarzystwo Obrotu Energią, które przygotowało wzorzec umowy kompleksowej dla gospodarstw domowych. Wzorzec umowy konsultowano ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich (SKP) i zmodyfikowano tak, by tekst odpowiadał wymogom uzyskania certyfikatu SKP - „Dobra Umowa”. Wzorzec umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU) kompleksowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych spełniają warunki wymagane dla „Dobrej Umowy” i są w trakcie procesu certyfikacji.

Umowa kompleksowa, zawierana między Sprzedawcą a Odbiorcą, określa szczegółowe zasady świadczenia usługi kompleksowej oraz prawa i obowiązki stron. Umowa determinuje m.in. warunki świadczenia usług dystrybucji, za które odpowiedzialność ponoszą operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD). Dlatego Prezes URE uważa za istotny udział operatorów systemów dystrybucyjnych w pracach nad przygotowywaniem wzorca umowy już na obecnym etapie.

Wiedza na temat wzorów umów jest ważna dla wszystkich aktorów na energetycznej scenie: odbiorców energii, sprzedawców i operatorów sieci dystrybucyjnej. Stanowisko Prezesa URE oraz szczegółowe informacje dotyczące rekomendowanych rozwiązań znajdą Państwo w załączonych dokumentach - Informacji Prezesa URE nr 14 Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej (OWU) oraz projekcie umowy kompleksowej dla odbiorców grup taryfowych G w gospodarstwach domowych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.04.2011
Tagi: