Up
 
 

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej uaktualniony

Prezes URE uzgodnił z operatorem systemu przesyłowego plan na okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogą powodować:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych;
 2. zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
  1. bezpieczeństwa lub obronności państwa,
  2. opieki zdrowotnej,
  3. telekomunikacji,
  4. edukacji,
  5. wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
  6. wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,
  7. ochrony środowiska.

Plan wprowadzania ograniczeń podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 sierpnia oraz uzgodnieniu z Prezesem URE. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku zagrożenia:

 • bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
 • bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 • bezpieczeństwa osób,
 • wystąpieniem znacznych strat materialnych,

Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ograniczenia te muszą być realizowane zgodnie z uzgadnianym z Prezesem URE planem wprowadzania ograniczeń. W obecnym stanie prawnym plan ograniczeń znajdzie zastosowanie nie tylko w razie wprowadzenia ograniczeń przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, lecz także gdy Operator wprowadzi ograniczenia pomimo braku takiego rozporządzenia.

Tworzenie takich planów wzmacnia bezpieczeństwo dostaw w wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa na przykład nieprzewidzianego wzrostu zużycia energii przez odbiorców czy wystąpienia zakłóceń lub awarii funkcjonowania sieci - wyjaśnia Marek Woszczyk, prezes URE.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2010 roku przewiduje, iż operator systemu przesyłowego, w sytuacji powstania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w następstwie zaistnienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym określonych w art. 11c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, jest upoważniony do wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej na okres 72 godzin, po wyczerpaniu wszystkich możliwych, a określonych w ustawie, działań zmierzających do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

OSP jest m.in. upoważniony do wydania odbiorcom końcowym, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń i instalacji należących do tych odbiorców, co powinno odbywać się zgodnie z planem ograniczeń, który został uzgodniony z Prezesem URE. OSP jest przy tym obowiązany niezwłocznie powiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa URE o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia tego zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom, jednocześnie OSP powinien zgłosić konieczność wprowadzenia ograniczeń na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne.

Plany opracowuje i wprowadza operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego określającego wielkości maksymalnego poboru energii dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii dotyczą tych jej odbiorców, dla których określona w umowie wielkość mocy umownej ustalona została powyżej 300 kW.

Zasady dotyczące opracowywania planów ograniczeń określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r., zgodnie z którym operator przy tworzeniu planu ograniczeń powinien uwzględnić m. in. następujące zasady:

 1. ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej polegają na ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej;
 2. plan ograniczeń określać ma wielkości maksymalnego poboru tej energii dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania;
 3. wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, ujęte w planie ograniczeń, określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
  • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej określonej w umowach,
  • stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę,
  • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń i zakłóceń.

***

Wniosek o uzgodnienie aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej opracowanego przez PSE Operator SA wpłynął do Prezesa URE 23 maja 2010 r. W postępowaniu administracyjnym mającym na celu uzgodnienie planu ograniczeń, na prawach strony występowało także PTPiREE. W trakcie tego postępowania została przeprowadzona analiza przedstawionej przez OSP aktualizacji planu ograniczeń, uzyskanych od OSP dodatkowych wyjaśnień w sprawie, a także stanowiska PTPiREE. W konsekwencji mocą decyzji z 19 lipca 2011 r. Prezes URE uznał, że przedstawiona mu aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, od 1 września 2011 r. do31 sierpnia 2012 r., spełnia wymogi określone w przepisach ustawy – Prawo energetyczne oraz stosownych rozporządzeniach, a zatem uznał ją za uzgodnioną.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.07.2011