Up
 
 

Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa.

Instrukcja weszła w życie 31 sierpnia 2011 r.

31 sierpnia 2011 r., po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągu Przesyłowego Gaz- System S.A. z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa, Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Instrukcję.

- Zatwierdzenie Instrukcji umożliwi Operatorowi świadczenie usług przesyłania na podstawie umów zawartych z nowymi użytkownikami polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, a to może doprowadzić do zwiększenia liczby uczestników rynku. To dobry krok w kierunku rozwoju konkurencji na polskim rynku gazu - ocenia Marek Woszczyk, szef URE.

Operator zamieścił w treści Instrukcji wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące prawo, w szczególności te dotyczące przyłączania do gazociągu, wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, przekazywania informacji oraz parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Zgodnie z art. 9h ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może działać tylko jeden operator sytemu przesyłowego gazowego. Operator systemu przesyłowego zobowiązany jest do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Operator oferować będzie (w ramach dostępnej zdolności gazociągu) długo- i krótkoterminowe ciągłe i przerywane usługi przesyłania oraz długo- i krótkoterminowe usługi przesyłania zwrotnego (reverse flow).

Zatwierdzenie Instrukcji ma związek z działaniami mającymi zapewnić funkcjonowanie polskiego odcinka gazociągu jamalskiego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej.

***

Decyzją Prezesa URE z dnia 17 listopada 2010 r. Operator Gazociągu Przesyłowego Gaz- System S.A. został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazowego na majątku stanowiącym własność SGT EuRoPol Gaz S.A. (polski odcinek gazociągu Jamał - Europa) na okres do dnia 31 grudnia 2025r. W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 9g ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, Operator opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz przeprowadził proces konsultacji projektu Instrukcji, który zakończył się 20 czerwca 2011 r.

URE O LIBERALIZACJI RYNKU GAZU

Pierwszym etapem liberalizacji polskiego rynku gazu będzie przygotowanie Programu uwalniania gazu, który będzie polegał na odsprzedaniu na rynek hurtowy części gazu należącego do podmiotu posiadającego pozycję monopolistyczną.

Już na początku sierpnia br. Prezes URE rozpoczął badania ankietowe skierowane do obecnych i potencjalnych uczestników rynku gazu ziemnego dotyczące "Programu uwalniania gazu", których przedmiotem jest zbadanie oczekiwań uczestników rynku odnośnie zasad takiego Programu. Wyniki tego badania będą stanowić podstawę do opracowania Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego w Polsce.

Przeprowadzenie "Programu uwalniania gazu" i rozwój hurtowego, płynnego i transparentnego rynku gazu ziemnego (np. poprzez handel gazem ziemnym na giełdzie) powinien wykreować rynkowy mechanizm ustalania poziomu cen i umożliwić podjęcie decyzji o uwolnieniu cen gazu ziemnego dla odbiorców, w pierwszym etapie - dla odbiorców przemysłowych - podkreśla Marek Woszczyk, szef URE. Decyzja o uwolnieniu cen jest uzależniona od spełnienia warunków konkurencyjnego rynku gazu, z których najistotniejszymi są liczba podmiotów działających na rynku i ich udział w tym rynku.

Osią przeprowadzanego badania ankietowego jest tzw. Program uwalniania gazu stosowany na innych rynkach europejskich i światowych oraz rekomendowany w przepisach unijnych jako środek demonopolizacji i pobudzania rozwoju konkurencji. Istotą Programu uwalniania gazu jest sprzedaż aukcyjna przez przedsiębiorstwo posiadające pozycję monopolistyczną/dominującą do innych sprzedawców określonych wolumenów gazu w kontraktach terminowych (krótko i średnioterminowych), bez konieczności zmiany warunków kontraktów importowych. Bezpośrednim efektem programu uwalniania gazu jest wzrost liczby przedsiębiorstw zajmujących się handlem gazem ziemnym na poziomie hurtowym i detalicznym, zdolnych do składania konkurencyjnych ofert odbiorcom końcowym.

Podjęcie działań w tym zakresie jest realizacją Działania 5.6 określonego w Programie działań wykonawczych na lata 2009-2012 do Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Działania nakierowane na liberalizację rynku gazu powinny także zintensyfikować rozwój energetyki gazowej, pożądanej z uwagi na napięty bilans podaży i popytu energii elektrycznej i wpłynąć w korzystny sposób na modyfikację tzw. energy mix w kierunku niskoemisyjnej gospodarki państwa.

Termin konsultacji i przesyłania ankiet do URE upływa 30 września 2011 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 01.09.2011
Tagi: IRiESP