Up
 
 

Informacje o polskim odcinku Jamału dostępne on-line

Opublikowanie w wyniku skutecznych działań Urzędu kluczowych wiadomości to krok w kierunku zapewnienia efektywnego dostępu do wolnych mocy przesyłowych gazociągu dla wszystkich zainteresowanych podmiotów działających na rynku gazu.

31 sierpnia br. Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa. Zatwierdzenie Instrukcji umożliwia oferowanie przez OGP Gaz-System S.A. - na niedyskryminacyjnych zasadach - dostępnej przepustowości w polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Uzyskanie dostępu do usługi wymaga wiadomości na temat oferowanych przez operatora usług i stosowanych warunków ich wykorzystania, wraz z informacjami technicznymi niezbędnymi dla użytkowników gazociągu do uzyskania skutecznego dostępu do sieci.

Na stronie internetowej operatora polskiej nitki gazociągu dostępne są informacje kluczowe z punktu widzenia zainteresowanych podmiotów. Są to m.in. :

  • dane liczbowe o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności przesyłowej dla wszystkich punktów wejścia i wyjścia, a także wskaźniki wykorzystania dostępnej zdolności przesyłowej,
  • informacje odnośnie oferowanych usług ciągłych i przerywanych, których czas trwania wynosi co najmniej jeden dzień oraz informacje odnośnie dostępności zdolności przesyłowych wraz z długoterminowymi prognozami dotyczącymi dostępnej zdolności przesyłowej w ujęciu rocznym na okres najbliższych 10 lat dla punktów wejścia i wyjścia,
  • zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 31 sierpnia 2011 r. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT (IRiESP SGT), w której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie oferowanych przez OGP Gaz-System S.A. usług, w tym usług ciągłych i przerywanych, usług krótko- i długoterminowych, oraz usługi wirtualnego przesyłania paliwa gazowego w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu fizycznego (usługa przesyłania zwrotnego). Zasady ustalania opłat za wymienione usługi znajdują się natomiast w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego SGT EuRoPol GAZ S.A.
  • informacje dotyczące mechanizmów alokacji zdolności przesyłowej,
  • szczegółowy wykaz planowanych w 2011 roku prac wraz z informacjami dotyczącymi rodzaju i zakresu prac, przewidywanego czasu ich trwania, dokładnego terminu początku i końca prac oraz opisu wpływu planowanych prac na pracę systemu przesyłowego,
  • miesięczne wskaźniki maksymalnego i minimalnego wykorzystania zdolności przesyłowej oraz dane dotyczące rocznego zrealizowanego przepływu we wszystkich punktach wejścia i wyjścia za okres ostatnich trzech lat.

***

Operator systemu przesyłowego OGP Gaz-System S.A. zamieszczając na swojej stronie internetowej wskazane wyżej informacje wypełnił tym samym obowiązki informacyjne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U.UE L 211 z 14.08.2009).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 09.09.2011
Tagi: IRiESP