Up
 
 

Od Internetu do EnerNet-u. XVII Forum Teleinformatyki pod Patronatem Prezesa URE

Głównym tematem tegorocznej edycji Forum była zgodność działań podejmowanych na rzecz informatyzacji kraju z założeniami budowy cyfrowej Europy.

W opinii Regulatora agenda cyfrowa wyznacza kierunki działań, które określają wzajemne interakcje pomiędzy administracją publiczną, przemysłem i nauką. Zaliczyć należy do nich np. współpracę w zakresie rozwoju funkcjonalności inteligentnego opomiarowania, rozwiązań dla transportu i logistyki, budynków i budownictwa, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, czy rozwoju i adaptacji oświetlenia półprzewodnikowego.

Przykładem takich interakcji jest dialog, który Prezes URE od lat prowadzi z organizacjami branżowymi, konsorcjami naukowo - przemysłowymi oraz ze środowiskiem naukowymi działającym w imieniu i na rzecz sektora ICT. A dowodem dobrej współpracy jest udział partnerów społecznych w konsultacjach stanowisk regulatora, udział w warsztatach i spotkaniach roboczych.

W liście skierowanym do uczestników spotkania, Prezes URE przypomniał, że oprócz regulacyjnego soft law, potrzebne jest pewne minimum norm prawnych, gwarantujące aktorom systemu inteligentnych sieci stabilność i poszanowanie ich praw. Dla powodzenia projektu potrzebujemy np. norm regulujących model aktywnego odbiorcy energii i/lub prosumenta, przepisów gwarantujących poszanowanie praw jednostki takich jak prawo do prywatności, kreślących architekturę systemu oraz przekazujących Prezesowi URE kompetencje kontrolne w zakresie sprawdzania tego, czy w procesie wdrażania należycie reprezentowany jest interes konsumenta. Prezes URE przypomniał słowa Davida Camerona, który inteligentne sieci energetyczne nazwał EnerNet-em.

Podczas dwóch dni Forum Teleinformatyki, przedstawiciele polityki, biznesu, nauki i administracji publicznej rozmawiali m.in. o europejskiej drodze do nowego ładu informacyjnego, technologiach dla partycypacyjnego modelu zarządzania krajem, ekonomicznych aspektach informatyzacji Państwa. O miejscu Polski na cyfrowej autostradzie Europy rozmawiali uczestnicy II Sesji zatytułowanej - „Kluczowe, rządowe i samorządowe projekty informatyczne - stan, wyzwania, perspektywy” - głównym celem sesji była konfrontacja zamierzeń projektów IT z realnie osiągniętymi efektami. Zdaniem Organizatorów Forum, głównym instrumentem osiągania celów stawianych w Agendzie Cyfrowej Europy są kluczowe projekty rządowe i samorządowe. Ich skuteczna i skoordynowana realizacja przesądzi o faktycznym udziale Polski w budowie cyfrowej Europy.

Jedną z głównych prezentacji podczas II Sesji Forum wygłosił dr Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf w URE. Temat wystąpienia Szefa DTA to - „Elektroenergetyczne sieci inteligentne w agendzie cyfrowej Europy”.

W punkcie 2.7 Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Europejska agenda cyfrowa, z dnia 19 maja 2010 r. - KOM(2010)245 wersja ostateczna, podkreślono korzyści jakie dla społeczeństwa Unii Europejskiej wynikają z rozwoju technologii ICT oraz inteligentnych sieci. Najważniejsze z nich to m.in. oszczędności w zużyciu energii, wprowadzenie na szeroką skalę systemów pomiaru energii, energooszczędnych budynków, inteligentnych systemów transportowych.

Zdaniem Komisji, inteligentne sieci są niezbędne do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Na przykład do 70 % zużycia energii elektrycznej można zaoszczędzić tylko dzięki wykorzystaniu połączenia zaawansowanej technologii znanej jako oświetlenie półprzewodnikowe (Solid State Lighting) z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem.

Dyrektor Tomasz Kowalak podkreślił, że infrastruktura Smart Grid może być z powodzeniem wykorzystana do realizacji (wspierania) kolejnych, wymienianych w Agendzie usług około - i pozaenergetycznych, takich jak poprawa efektywności transportu oraz zapewnienie integracji osób niepełnosprawnych.

Smart Grids stwarza dodatkowe zapotrzebowanie na dostęp do wysokowydajnych i niezawodnych kanałów komunikacji i jest stymulatorem rozwoju Internetu szerokopasmowego - definiuje kolejny cel uzasadniający jego wdrażanie.

Dyrektor Kowalak zwrócił uwagę, na współzależności obecne w idei elektroenergetycznej sieci inteligentnej (Smart Grid) i Agendzie Cyfrowej. Smart Grids mają oparcie w Agendzie cyfrowej, a jednocześnie uzupełniają i wspierają program cyfryzacji kontynentu. Dodatkowo w przypadku Polski ma miejsce jednoczesna stymulacja dla rozwoju Smart Grid, tak ze strony specyficznych uwarunkowań energetycznych jak i ogólnych wymagań na rzecz cyfryzacji gospodarki i otoczenia człowieka. Warto przypomnieć, że Smart Grids stwarza dodatkowe zapotrzebowanie na dostęp do wysokowydajnych i niezawodnych kanałów komunikacji i jest stymulatorem rozwoju Internetu szerokopasmowego.

Dr Tomasz Kowalak przedstawiając działania regulatora w obszarze implementacji SG, nawiązał m.in. do wypracowanego w 2011 r. stanowiska w sprawie AMI. W opinii szefa DTA presja czasu ze strony uwarunkowań energetycznych nie pozwala czekać z wdrażaniem rozwiązań Smart Grid na realizację upowszechnienia się dostępu do szybkiego Internetu. Należy zatem oczekiwać, że przynajmniej w okresie przejściowym będą - w zakresie komunikacji na rzecz Smart Grid - współistnieć rozwiązania dedykowane i oparte na Internecie.

***

XVII Forum Teleinformatyki odbywało się w dniach 22-23 września 2011 r. Dwie pierwsze edycje spotkania odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”. Z okazji jubileuszu 10 lat Forum, redakcja tygodnika WPROST w 2004 ufundowała specjalną nagrodę „za wkład w szerzenie wiedzy teleinformatycznej i cykliczną organizację Forum Teleinformatyki”. Nagrodę Tygodnika przyznano Radzie Programowej Forum i jej Przewodniczącemu - Wiesławowi Paluszyńskiemu oraz dla organizatora Forum - Sławomira Chabrosa.
 

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.09.2011
Tagi: