Up
 
 

X Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej. Rok cen referencyjnych w ciepłownictwie

Mija rok od zmiany mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz nowych bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło.

Zmianę systemu zapowiedziano w przyjętym w listopadzie 2009 r. dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” Strategia zakładała stymulowanie rozwoju kogeneracji i preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych. System osiągnął operacyjność po przyjęciu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z marca 2010 r. oraz obowiązującego od 3 listopada 2010 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego, ustalanego przez Prezesa URE i średnich cen sprzedaży ciepła.

Okazją do wystąpienia przedstawiciela Prezesa URE, na temat mechanizmów regulacji cen ciepła była X Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej towarzysząca obchodom 50 - lecia Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

O Spostrzeżeniach po roku stosowania uproszczonego sposobu kształtowania cen dla ciepła wytworzonego w źródłach posiadających jednostki kogeneracji - mówił 16 grudnia 2011 r., podczas sesji 9A, Paweł Bogusławski - Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE. W prezentacji przygotowanej wspólnie z prof. Henrykiem Kaproniem z Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel URE podkreślił, że metoda benchmargingowa (uproszczona) wykorzystywana przy ustalaniu cen ciepła zdała egzamin, a kształtowanie cen w sposób uproszczony daje jednostkom kogeneracji wsparcie, które powinno zastąpić dotychczasowe „świadectwa pochodzenia” energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Bonus dla nowych jednostek określa przepis § 47 rozporządzenia taryfowego dla ciepła dając możliwość korzystania z ceny referencyjnej źródłom, które zostały oddane do eksploatacji po wejściu w życie rozporządzenia, a więc jest to możliwość przyjęcia ceny referencyjnej wynikającej ze średniej ceny publikowanej przez Prezesa URE bez żadnych ograniczeń.

Paweł Bogusławski poinformował o pracach powołanego przez Prezesa URE Zespołu roboczego, którego zadaniem jest określenie zasad kalkulacji zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność dostawy ciepła.

***

X Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej oraz obchody Jubileuszu 50-lecia Instytutu Techniki Cieplnej odbywały się w dniach 13 - 16 grudnia na Politechnice Warszawskiej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.12.2011
Tagi: ciepło