Up
 
 

Nowe zasady sprawdzania spełnienia wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji

W związku z wejściem w życie z dniem 30 października 2011 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208), zmianie uległy zasady sprawdzania spełnienia wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń
i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 625 z późn. zm.).

Wobec licznych wystąpień skierowanych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przez przedstawicieli komisji kwalifikacyjnych działających przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz przy przedsiębiorcach, o których mowa w dyspozycji § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.), sygnalizujących szereg wątpliwości interpretacyjnych, które nasuwa brzmienie wskazanych regulacji prawnych Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił się do Ministra Gospodarki z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej kwestii. Do przedmiotowego wystąpienia załączone zostały pisma poruszające najistotniejsze zagadnienia problemowe, których rozstrzygnięcie będzie miało niewątpliwie istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych.

Stanowisko Ministra Gospodarki w powyższej kwestii zostanie niezwłocznie, po jego otrzymaniu, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.12.2011
Tagi: