Up
 
 

Rynek odbiorców. Prezes URE o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)

Prezes URE bierze udział w pracach Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Odpowiedzialność za realizację zadań w poszczególnych obszarach CSR, spoczywa na różnych resortach administracji rządowej i warto przypomnieć, że to Prezes URE zainicjował badania dotyczące CSR w sektorze energetycznym.

W 2008 r. Prezes URE zainicjował prace na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych. Zgodnie z zasadą równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, regulator promuje wartości związane z obecnością biznesu energetycznego w przestrzeni społecznej. Trzy lata temu Prezes URE powołał Zespół do Przeprowadzenia i Opracowania Badań Ankietowych Dotyczących Problematyki Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych. Efekty prac zespołu to publikacje i trzy edycje badań - „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycz¬nych w świetle badań ankietowych”, z czerwca 2009 r., sierpnia 2010 r. i sierpnia 2011 r., opublikowane na łamach „Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki”. Pionierskie badania URE dokumentują coraz większe zainteresowanie sektora energetycznego tematyką SOB. Od 2007 r. SOB jest elementem polityki rządu RP w ramach projektu „Podstawy polityki RP w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Analiza, diagnoza, rekomendacje”. Podczas prac zidentyfikowano kluczowe aspekty oraz ramy merytoryczne i operacyjne przyszłej polityki publicznej w zakresie SOB w Polsce.

Nie tylko ankiety

We współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i stowarzyszeniami - partnerami społecznymi Prezesa URE, Urząd Regulacji Energetyki przygotował dokumenty - Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz Dobre Praktyki Sprzedawców Gazu Ziemnego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, które po wdrożeniu przez przedsiębiorstwa energetyczne, wzmocnią pozycję odbiorcy na rynku energii. Poprawie jakości obsługi odbiorcy energii służą m.in. norma ISO 26000, seria standardów AA1000, oraz inicjatywy sektora energetycznego np. Deklaracja w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce - PGNiG SA i PricewaterhouseCoopers, prace Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Pracodawców RP czy projekt Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, realizowany wraz z firmą doradczą Deloitte, pn. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach.

Zaangażowanie Prezesa URE w obszar SOB, koresponduje z wytycznymi Komisji Europejskiej dla administracji publicznej krajów członkowskich Unii. Zdaniem KE to administracja publiczna jest współodpowiedzialna za promocję zasad SOB w swoim otoczeniu. Mówią o tym zapisy Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Odnowiona strategia UE na lata 2011 - 2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, który Komisja opublikowała 25 października 2011 r. Komunikat KE podkreśla społeczny wymiar gospodarki rynkowej, konieczność dialogu i poszanowania praw wszystkich uczestników rynku. Wprowadza nową definicję SOB, która w większym stopniu niż poprzednia z 2001 r., akcentuje odpowiedzialność przedsiębiorstw za efekty działań gospodarczych oraz ich wpływ na życie społeczeństw - „the responsibility of enterprises for their impacts on society”. Zaktualizowana strategia UE na rzecz SOB zakłada budowanie wspólnych wartości społeczno - gospodarczych, prezentuje nową definicję SOB opartą na założeniach normy ISO 26000 oraz wzywa do ochrony uczestników rynku poprzez wspieranie zarządzania ryzykiem.

SOB - remedium na kryzys

Zdaniem Komisji rozwiązania z obszaru SOB to odpowiedź na kryzys i jego główną społeczną konsekwencję - spadek zaufania odbiorców/klientów/uczestników do gospodarki wolnorynkowej. Komisja zwraca uwagę na społeczny i etyczny wymiar funkcjonowania biznesu i zdecydowanie opowiada się za promocją SOB w krajach członkowskich UE. Zdaniem KE coraz większa rola w promowaniu SOB spoczywa na administracji, która powinna wspierać rozwój SOB poprzez stosowanie zestawu elastycznych instrumentów umożliwiających tworzenie sprzyjających warunków dla innowacji. W dokumencie podkreślono także znaczącą rolę konsumentów, inwestorów i mediów, a także zwrócono uwagę na znaczenie edukacji oraz współpracy środowiska akademickiego z sektorem prywatnym dla dalszego rozwoju koncepcji SOB.

Nowa definicja SOB oparta na założeniach normy ISO 26000, podkreśla potrzebę budowania wspólnej wartości społeczno-gospodarczej (ang. shared value), wzywa do wykorzystywania instrumentów zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z prawem oraz ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności rynkowej.

Komunikat KE został opublikowany w ramach szerszego pakietu na rzecz odpowiedzialności społecznej, w którego skład wchodzą także Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie „Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej”, propozycja Komisji Europejskiej do modernizacji Dyrektywy Rachunkowości, propozycja KE do modernizacji Dyrektywy 2004/109/EC w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz Dyrektywy 2007/14/EC ustanawiającej szczegółowe zasady wdrożenia powyższej Dyrektywy.

Instrumenty społecznej odpowiedzialności

Polską administrację czeka zatem wdrożenie kolejnych standardów i norm dotyczących CSR. Ogłoszona 1 listopada 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO) norma ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility, ma charakter wytycznych obejmujących wiele dziedzin z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Właścicielem normy jest ISO a w Polsce - Polski Komitet Normalizacyjny, z nowymi standardami ISO wiążą się kolejne instrumenty SOB - seria standardów AA 1000 dotyczących interesariuszy organizacji - przedsiębiorstwa lub np. urzędu - oraz wspomagających organizację w procesach zarządzania relacjami z otoczeniem zewnętrznym.

Więcej informacji nt. społecznej odpowiedzialności znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu

Polska administracja rekomenduje SOB

Prace nad SOB są elementem Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Według opinii Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, SOB w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem kadry menedżerskiej, instytucji otoczenia biznesu, inwestorów oraz administracji państwowej, stopniowo stając się wyznacznikiem ładu korporacyjnego, priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju firmy oraz elementem polityki publicznej. Elementy SOB znajdują zastosowanie w edukacji, zamówieniach publicznych, praktyce partnerstwa-publiczno-prywatnego, decydują o wzroście konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Efektem prac Zespołu są m.in. dokumenty: „CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce”, podręcznik „Zrównoważony biznes podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw”, „Rekomendacje w zakresie wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce”.

Zapisy zawarte w Rekomendacjach wychodzą na przeciw Komunikatowi KE, bowiem dotyczą nie tylko społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, lecz także wskazują działania dla odpowiedzialnej administracji.

Tematyce SOB i pracom Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw dedykowano stronę www.csr.gov.pl, gdzie odnajdą Państwo wiele interesujących dokumentów i informacji poświęconych temu zagadnieniu.

Przydatne linki:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 09.01.2012
Tagi: