Up
 
 

III Forum Polska Efektywna Energetycznie

Bez determinacji i natychmiastowych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej nie będziemy w stanie spełnić wymogów UE dotyczących polityki energetyczno - klimatycznej oraz wzrostu efektywności energetycznej - mówili uczestnicy katowickiej edycji kampanii Forum Polska Efektywna Energetycznie.

W trakcie debaty w Katowicach rozmawiano o energetycznych kontekstach, porównując poziom efektywności energetycznej polskiej gospodarki z innymi krajami UE, prezentowano krajowe rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną, dobre praktyki w budownictwie i sektorze publicznym oraz narzędzia pomagające zwiększać efektywność energetyczną.

Uczestnicy spotkania w Katowicach uznali, że efektywność i oszczędzanie energii mogą być polską odpowiedzią na wyzwania związane polityką ochrony klimatu. W katowickiej odsłonie Forum udział wzięli Pan Maciej Bando Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki i Pan Marek Miśkiewicz Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach. Dyrektor Oddziału W Forum także udział wzięli m.in. Pan Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski oraz Pan Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy Forum dyskutowali m.in. na temat ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki.

Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551) weszła w życie w dniu 11 sierpnia 2011 r. i z pewnymi wyjątkami obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r. Ustawa zapewnia pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Ustawa określa: krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej oraz zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Ustawa wprowadza system świadectw efektywności energetycznej - określanych często mianem „białych certyfikatów”, obejmujący szeroką grupę odbiorców i działa w obszarach zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Ustawa ta nakłada na Prezesa URE nowe zadania m.in. w zakresie wydawania i umarzania świadectw efektywności energetycznej, w zakresie organizowania i przeprowadzania przetargów na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w zakresie określania wartości świadectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu, w zakresie kontroli wypełniania obowiązku umarzania wymaganej wartości świadectw efektywności energetycznej przez dane przedsiębiorstwo i wymierzania kar pieniężnych, czy też w zakresie udostępniania na swojej stronie internetowej danych teleadresowych audytorów efektywności energetycznej. Ustawa przewiduje dokonywanie przez Prezesa URE wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy tej ustawy są zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii i do przedstawienia ich Prezesowi URE do umorzenia lub też do uiszczenia opłaty zastępczej.

Celem Forum jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego, przedstawienie informacji o korzyściach płynących z wydajnego użytkowania energii w firmach, samorządach oraz innych instytucjach, przynoszących dobry skutek zarówno im, jak i środowisku naturalnemu.

Patronem Honorowym Forum „Polska Efektywna Energetycznie” jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk.

Kolejne konferencje w ramach kampanii Polska Efektywna Energetycznie odbędą się we Wrocławiu (22 lutego) i w Gdańsku (6 marca).

Więcej informacji o spotkaniu w Katowicach na stronie wnp.pl, zapraszamy również do lektury aktualności dotyczących kampanii FPEE znajdujących się na stronie dedykowanej kampanii.

Zdjęcia z Forum publikujemy dzięki uprzejmości portalu wnp.pl

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.01.2012
Tagi: