Up
 
 

Projekt kodeksu sieci ENTSO - E. Zaproszenie do konsultacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 3/2012

Prezes URE zachęca wszystkich uczestników rynku energetycznego do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji projektu kodeksu sieci ENTSO - E. Zdaniem regulatora udział w konsultacjach umożliwi realny wpływ na kształt rozwiązań zawartych w tym dokumencie z uwzględnieniem specyfiki krajowej. Konsultacje trwają do dnia 20 marca 2012 r., a projekt kodeksu jest dostępny na stronie internetowej: www.entsoe.eu/resources/consultations. Warunkiem udziału w konsultacjach jest rejestracja i założenie konta użytkownika na stronie ENTSO - E. Na stronie www odnajdą Państwo również wszystkie informacje niezbędne dotyczące wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje ENTSO-E projektu kodeksu sieci dot. wymagań w zakresie przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej (draft Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators)

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) rozpoczęła proces konsultacji projektu kodeksu sieci określającego szczegółowe zasady przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej (Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators).

Kodeksy sieci są dokumentami regulującymi kwestie skutecznego dostępu do połączeń międzysystemowych, spełniającego wymagania niedyskryminacji i przejrzystości, w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie zarządzania tymi sieciami. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii, co oznacza, że po przyjęciu tych dokumentów przez Komisję Europejską zaczynają one bezpośrednio obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Wymagania określone w kodeksach sieci opracowanych przez ENTSO-E powinny być również uwzględnione w krajowych kodeksach sieciowych - w przypadku Polski są to instrukcje ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych zawierające wymagania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, w szczególności dotyczące źródeł wiatrowych.

Działania ENTSO-E są zgodne z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Rozporządzenie 714/2009).

Więcej na temat konsultacji projektu kodeksu sieci odnajdą Państwo w Informacji Prezesa URE nr 3/2012.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.02.2012