Up
 
 

Projekt kodeksu sieci elektroenergetycznych dot. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi ENTSO - E. Zaproszenie do konsultacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 9/2012

Prezes URE zachęca wszystkich uczestników rynku energetycznego do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji projektu kodeksu sieci ENTSO - E. Zdaniem regulatora udział w konsultacjach umożliwi realny wpływ na kształt rozwiązań zawartych w tym dokumencie z uwzględnieniem specyfiki krajowej. Konsultacje trwają do dnia 23 maja 2012 r., a projekt kodeksu jest dostępny na stronie internetowej: www.entsoe.eu/resources/consultations.
Na stronie www odnajdą Państwo również wszystkie informacje niezbędne dotyczące wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje ENTSO-E projektu kodeksu sieci elektroenergetycznych dot. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (draft Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management).

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) rozpoczęła proces konsultacji projektu kodeksu sieci określającego szczegółowe zasady alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management).

Kodeksy sieci są dokumentami regulującymi kwestie skutecznego dostępu do połączeń międzysystemowych, spełniającego wymagania niedyskryminacji i przejrzystości, w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie zarządzania tymi sieciami. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii i po przyjęciu tych dokumentów przez Komisję Europejską zaczynają one bezpośrednio obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Wymagania określone w kodeksach sieci opracowanych przez ENTSO-E powinny być również uwzględnione w krajowych kodeksach sieciowych - w przypadku Polski są to instrukcje ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych.

Działania ENTSO-E są zgodne z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Rozporządzenie 714/2009).

Więcej na temat konsultacji projektu kodeksu sieci ENTSO - E dot. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi odnajdą Państwo w Informacji Prezesa URE nr 9/2012.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.03.2012