Up
 
 

Czternaste sprawozdanie Prezesa URE z działalności

Regulator podsumowuje rok 2011

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej, utworzonym przez ustawę z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Działania podejmowane przez organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Sprawozdanie, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, jest przedkładane corocznie - do końca marca - Ministrowi Gospodarki. Niniejszy dokument jest czternastym sprawozdaniem przygotowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawowe kwestie ujęte w przedstawianym dokumencie odnoszą się do sposobu realizacji prawnych obowiązków Prezesa URE, nałożonych na ten organ państwa przez ustawę Prawo energetyczne oraz inne ustawy, z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych.

Całość sprawozdania została podzielona na kilka części. W podstawowej (cz. II) przedstawiono działania regulacyjne wobec przedsiębiorców w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie, paliwach, w kontekście właściwych rynków. W następnych częściach przedmiotem sprawozdawania są kwestie promowania konkurencji na rynkach energii (cz. III) oraz wzmacniania pozycji odbiorcy paliw i energii (cz. IV). Uwypuklone tu zostały różnice w stosowanych sposobach i narzędziach w zależności od charakteru materii regulacyjnej. Promowanie konkurencji oparte jest w coraz większym zakresie na działaniach typu perswazyjnego niż stricte administracyjnych, którymi posługuje się Regulator przy wypełnianiu podstawowych obowiązków.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.04.2012
Tagi: